Духовно развитие

          

Страници: [1]   Надолу
Сподели тази тема във Facebook Сподели тази тема във Facebook
Автор Тема: Парите  (Прочетена 1169 пъти)
ИВЕВЕ
Гост
« -: Април 21, 2012, 18:25:23 »

ГЛАВА ОСМА
ПАРИЧНА КРИМИНАЛНОСТ
Знаете ли кое не може да бъде задо-волено никога? - Окото на алчността -всички световни богатства не могат да запълнят желанията му.
Персийска мъдрост
Способността да се създават пари и да се регулират тяхното количество и стойности означава способност да се контролира животът на цяла държава. Ако са пуснати в обръщение много пари, цените се покачват и се получава инфлация, която предизвиква високи лихви, а те намаляват стойността на спестяванията. Ако няма доста-тъчно пари в обръщение, икономиката ще пропадне и задълженията не могат да се изплащат. Работниците ще загубят работата си, стопанството и търговията ще замрат.
Всяка държава, която отстъпи контрола над парите си и предаде регулирането им на власт извън нея, предава себе си и бъдещето си на другата власт. Английската министър-председателка Маргарет Тачер остана без креслото си именно защото отказа да включи английска¬та лира в европейската парична система и да я вкара в европейските социалистически държави и в европейската централна банка, контролирана от германската Бундес¬банк. Англия по този начин щеше да загуби своята независимост и икономическото си предимство.
Както се очаква, в най-скоро време ще има обединена Европа. Един от най-съществените елементи на европей-ското обединение ще бъде единната централна банка с разменната монета, наречена екю. Япония, която в мо-мента доминира на азиатския пазар, може много лесно да направи азиатска централна банка. Американският Федерален резерв съществува отдавна, и ако Трилатералната комисия, която съставлява връзката между Европа, Япония и Америка, реши да обедини тези три банки, това ще бъде осъществяване на съкровената меч¬та на няколко души - да управляват света. Те ще бъдат в състояние не само да контролират съществуването на всяко човешко същество на Земята, но и да създават икономически климат, какъвто си пожелаят. Като следс¬твие от това ще държат в ръце и съответните управления. Този вид хитро и коварно престъпление - престъпването на паричните закони на държавите - съществува много отдавна, никак не е ново. Още през 360 г. пр. Хр. в Спарта Гилип1 говори за голямо престъпление с тогавашните же-лезни монети. По-късно, около 200 г. пр. Хр. Плинний окачествява като "криминален акт срещу човечество-то" оторизирането на частни лица да притежават монопол за сечене на парите в държавата. В много страни преди столетия е давано правото (скрито или открито - чрез специално гласувани закони) на частни лица или компа¬нии да секат монети или да печатат банкноти.
До откриването на Америка частното сечене на монети в повечето страни е било ограничено или забране-но. Тази идея обаче се заражда много бързо в коронованите глави на Европа. Недълго след голямото събитие - откри¬ването на Америка - алчността незабавно се проявява и се налага и над Новия континент. Носителите и сега не са непреклонни благородници от свитата на цезаря, а скритите златари и банкери, които се стремят да приложат своето изкуство за фалшификации, интриги и подправяне на пари.
Англия, като най-голямата и най-разпростряла се в света страна, е играла най-важната роля в сеченето на монети от злато, сребро и мед, и по-специално нейната изпочноиндийска компания и Чарлз II с метресата му Барбара Вилие. По-късно, през 1790-1792г. Хамилтън копира английската монетна система и наивно я приема и въвежда със закон в САЩ. И до днес този закон е пречка за американския просперитет.
Първите сребърни монети датират от около 895 г, пр.н.е. Сечени са от Аргос. Стойностното съотношение между златото и среброто е варирало: 1 кг. злато е струвал към 9-10 кг сребро, най-много до 16 кг. Днешно¬то съотношение на стойностите им e 1:100.
От много столетия и до днес центърът на движение и търговия със златото и среброто е бил и си остава Лондон, въпреки че наоколо няма никакви мини за добиване или предприятия за производство на тези метали. Първите монети са били сечени и ковани по най-примитивен начин с чук. Най-добрият работник е правел не повече от 500-600 монети дневно. Първата преса е била измислена в 1561 г. от французина Никола Брио2 в Англия. През 1651 г. по времето на Кромуел, друг французин, на име Пиер Блондо3 бил натоварен да сече на изработена от него преса парите на Англия в лондонската кула - Тауър. Източноиндийската компания, състояща се от 215 злата¬ри, банкери и търговци, всички наречени благородници и рицари, са държали в ръцете си през XVII в. по-голямата част от световната търговия.
Свободното сечене на пари довежда до катастрофа не само Англия, но и голяма част от света. Банковата система води началото си от Вавилон от преди около 3000 години4. Причината за откриването и е златото. Тъй като за притежателите на златото е било неудобно да носят със себе си тежкия метал, те го оставяли на съхра¬нение у някой свой приятел, на когото имали доверие. С течение на времето тази система стави популярна Все по-
квалифицирани хора стават пазачи на златото, и те започват да съхраняват съкровищата на повечето бога¬таши. По-късно в търговските си сделки притежателите на злато започват да обменят помежду си само разписките от пазача, така че не ставало необходимо златото да се изтегля от него. По този начин у пазача се натрупвали злато и скъпоценности. Въпреки че скъпоценният метал не им принадлежал, пазачите започват да го дават назаем На други търговци, които им заплащат някакъв процент за използването му. По-късно тези пазачи на скъпоценности стават известни с името лихвари. Така се поставя началото на лихварството - което през Средните векове бива забранено.
По време на кръстоносните походи нарасналата търговия в Европа довежда до създаването на първата международна банка. Към средата на XV столетие вече съществува първата международна банка на Козимо ди Медичи със седалище във Флоренция. В нейния римски клон се съхранявали авоарите на папата срещу 10 % лихва5.
През XVI в. се образуват и други международни банки, които да финансират международната търговия, като тру¬пат неимоверни печалби от лихвите и от валутната разлика. Някои от тези банки получават монополното право да печатат банкноти и да приемат депозити6 .Към средата на XVIII в. Ротшилд налага много по-модерна и усъвършенствана банкова система7 и обхваща всички финансови столици в Европа: Париж, Виена, Лондон, Неапол и Франкфурт. Ротшилдови стават господарите на международния капитализъм. Неслучайно философът Хайне8 пише: "Парите са Богът на нашето време, а Ротшилд и синовете му са неговият пророк". Всички европейски Държави и управления са зависими от банките на Ротшилд. Те заемат пари на Ирландия, финансират Кримската война, през:1876 г. помагат на Англия до закупи Суецкия канал от Египет. Освен Ротшилдови9 по това време едни от най-известните банкери са и двамата синове на известния германски търговец на дрехи Йохан Берин10, които през 1890Г. фалират, а това дава отраже¬ние в цял свят, и по-специално върху лондонските вносители11. От много отдавна златото играе първосте¬пенна роля във финансовия и икономически живот на държавите. Но докато в миналото стойността на жълтия метал се определяла от свободния пазар, т.е. от принци¬па на търсене и предлагане, вече започнала да бъде определяна от петимата най-големи световни търговци на злато. Два пъти дневно в Лондон в кабинета на Ротшилд и синове" петимата магнати се събират и определят цената, на която златото през този ден ще се продава и купува12. .
Навремето парите се базирали върху притежаваното от държавата злато. По-късно някои владетели се възпо¬лзвали и пуснали в обръщение много повече пари, отколкото златното им покритие.* Началото на такива финансови манипулации е сложено през 1716 и 1722 г. във Франция, за да просъществува и до ден днешен. Многото пари, които Франция пуска по това време в обръщение, като цяло намаляват действителната парич-на стойност, което довежда до покачване на цените на стоките, на услугите и въобще на всичко. Като последица настъпва инфлация и икономическа криза. Прекият иде¬олог и изпълнител на тази манипулация е Жан Лоу, който избягва от Франция, а държавата спира фалшивото издаване на пари.13
Друг криминален начин, по който хората биват ощетя-вани, е примесването на монетите с неценни метали - мед, алуминий и др., които намаляват действителната стой¬ност на парите. По този начин банките забогатяват неимоверно много за сметка на хората.
САЩ са имали златно покритие на парите си до 1933 г., когато президентът Рузвелт насилствено събира с дек-рет златото и златните монети от населението, заплаща го с книжни банкноти и го предава на Федералния ре¬зерв14 . А той е съдружие на няколко частни банки и няма нищо общо с държавата. Само от този акт на пионката си Рузвелт те спечелват огромни богатства. Един от най-влиятелните опоненти на тази сделка е конгресменът Луис Мак Фаден. Извършени са няколко несполучливи опита той да бъде убит,15 докато в деня на дебата в Конгреса пада на катедрата и умира (предполага се - от отравя¬не)16.
Държавата има силата да предизвика свръхинфла-ция, като пусне в обръщение извънредно много книжни пари. Такъв е случаят с Германия след Първата световна воина, когато напечатва огромни количества банкноти и унищожава стойността на марката. С тази маневра гер¬манците се опитват да заплатят наложените им от Версайския договор жестоки репарации - 269 милиарда златни марки, които следвало да бъдат изплатени в четиридесети две годишни вноски17 .Тази именно страхот¬на германска инфлация довежда Хитлер на власт18 с обещанията му, че незабавно ще я спре и ще се справи с репарациите, наложени от Версайския договор.
Парите се създават от човека. Създава се нещо от нищо. Един къс хартия, който няма почти никаква стой¬ност, се напечатва с различни цифри. Той дава възможност да се купи всичко в зависимост от големината на напеча¬таната   цифра.   Печалбите   на   създателите   и производителите на парите са неограничени, докато средната печалба на обикновения човек не е повече от 5%. Паричната система не само че е крайно необходима, но без нея е немислимо да живее едно цивилизовано общес¬тво. Без пари са немислими както индустрия, така и земеделско стопанство. Отделните семейства или лич-ности биха живели строго ограничено и биха произвеждали блага само за себе си. Никой не би произвеждал повече, защото няма да има какво да го прави. Функционирането на каквото и да е управление би било немислимо. Без паричната система би значело да се върнем с хиляди години назад и да живеем така, както са живели праста¬рите племена. Парите са потенциалът на цивилизованото общество.
Международните банки създават изкуствено инфла¬ции и депресии, които се отразяват болезнено и тежко върху обществото и човека. Тъй като хората не разбират тази експлоататорска система, те се оставят да бъдат жестоко ограбвани. Дългият опит доказва, че парите Трябва да се създават и контролират само от държавата защото единствено тя е в състояние да защити интересите на поданиците си.
 

из "Новият ред" на Никола Николов

Интересно ми е да чуя мнението ви за парите, не само от материалистична гледна точка. Сега нямам време да пиша, но нека разгледаме различни гледни точки, касаещи същността на парите, и въобще... каквото се сетите за парите.

Активен
Ich
****
Неактивен Неактивен

Публикации: 1644

 • Град: различни планетки
 • Michail Kolev
  « Отговор #1 -: Април 21, 2012, 20:00:39 »  "Парите се създават от човека. Създава се нещо от нищо. Един къс хартия, който няма почти никаква стойност, се напечатва с различни цифри. Той дава възможност да се купи всичко в зависимост от големината на напечатаната   цифра."
   

  из "Новият ред" на Никола Николов


  Интересно ми е да чуя мнението ви за парите, не само от материалистична гледна точка. Сега нямам време да пиша, но нека разгледаме различни гледни точки, касаещи същността на парите, и въобще... каквото се сетите за парите.


  Наскоро по новините показаха един магазин, мисля, че беше в Испания, където хората "купуваха" и "продаваха" различни неща без да плащат.
  Когато донасят там предмет за "продажба", той бива оценен в определен брой "точки", които се записват в книжка, която има даденият клиент.
  С наличните си точки той/тя има право да "купи" в този магазин каквато стока си хареса, стига да има необходимия за купуването й брой точки в своята книжка, които съответно се приспадат.

  Това е един начин да се избегне използването на пари.
  По какво обаче тези точки се различават от истинските пари?
  Да, вярно е, че използването на "финикийските знаци" се избягва, но какво се печели и какво се губи по този начин?

  И не показва ли този пример, че все пак, независимо от това дали ще работим с пари, "точки" или някакъв друг техен еквивалент,
  все пак те са равностойност на някаква реална същност (стока, услуга и т.н.), а не "нещо, възникнало от нищо"?
  Активен
  Странник
  Global moderator
  *****
  Неактивен Неактивен

  Публикации: 1375


 • Град: Варна
 • « Отговор #2 -: Април 22, 2012, 14:45:42 »

  Всяка практична или благородна идея както и идеология се опорочават до неузнаваемост след време.
  Парите в сегашния си вид са били измислени да заменят златото което е било непрактично да се разнася напред-назад - тежичко си е... Усмивчица
  По-късно се решава че хартийките наречени пари няма нужда да бъдат обезпечени със златно покритие и в този момент започва безумието...
  С днешна дата парите са само идея,еквивалент на труд,ресурси или технологии и почти е забравено златото...
  В по-генерален план обаче човешкото съзнание поставя парите на първо място като приортитет и измерение за успех,щастие,самоуважение и т.н.
  Безумието според мен е в това че една човешка идея (пари,коли,имоти,богатство и мн.други човешки продукти и идеи) която няма нищо общо с Вселената е изместила тотално Божественото начало във всеки един човек като основен приоритет на съзнанието... оттам идва и тоталната дисхармония с Вселената както и нейната реакция спрямо това... когато не си част от нея просто започва процес на съпротива от нейна страна...
  В момента цивилизацията ни е роб на една човешка идея и в този си вид с днешна дата е обречена...
  Неволно си спомням древните цивилизации които на първо място са поставяли Бог... а златото е било далече далече назад и някак си го е имало между другото...като средство за постигане на някакви цели...
  Идеала за хармонично развит човек на древните елини да речем никога не е включвал даже и идея да си добър бизнесмен и/или политик...
  А в днешно време подобни хора са с най-голямо влияние в света и цивилизацията в която живеем...
  Понякога съм си представял извънземните как ни наблюдават от Космоса...
  И виждат как робуваме заради парите против собствената си същност,избиваме се взаимно за някакви хартийки-от всяка гледна точка на Висшия Разум това е пълно безумие...
  Уверен съм че са се изнесли скоропостижно възможно най-далеч от Земята с диви крясъци на ужас...
  Не се учудвам че старателно ни заобикалят отдалеч като чумава налудничава цивилизация...
  И мисля че ни наглеждат от време на време с изследователски интерес за да видят докъде ще я докараме
  ...защото и те просто си нямат идея какво ще се случи - непредвидими сме меко казано...
  Активен

  Ако не ние -кой? Ако не сега - кога?
  Страници: [1]   Нагоре
  Отиди на:  


  Подобни теми:
  Заглавие Започната от Отговори Прегледи Последна
  публикация
  Пресилено ли е или не е:"ТРЯБВА ДА ОБЕЗЦЕНИМ ПАРИТЕ"?
  Въпроси и отговори
  Бунтарката 2 1066 Последна<br />публикация Ноември 25, 2009, 10:10:56
  от Инил
  Протестни действия срещу орязването на парите за образование
  Инициативи
  Kery 1 868 Последна<br />публикация Октомври 20, 2010, 15:52:56
  от Аэ съм
  Енергията на парите « 1 2 »
  Духовни учения
  Amica 17 2439 Последна<br />публикация Януари 21, 2011, 21:39:20
  от nre
  Парите като дълг
  Филми
  Amaranth 1 1792 Последна<br />публикация Април 19, 2011, 02:08:53
  от dtmf
  Какво ви е отношението към парите?
  Анкети
  Sita 4 1651 Последна<br />публикация Април 07, 2011, 00:13:15
  от bars_i

  Бог е Любов и е в мен, аз съм Любовта и с Бога в едно цяло с вярата и упованието в Бога аз съм неговото най-достойно проявление, за което той ме обича и облича в ризница от Любов, която да ме пази и закриля от всякакви зли сили и вмешателства в живота ми и в мен самия! Амин
  Паник атака | Планински кристал - Кварц  © Copyright