Духовно развитие

          

Страници:  [1] 2   Надолу
Сподели тази тема във Facebook Сподели тази тема във Facebook
Автор Тема: Забравените деца на България  (Прочетена 4280 пъти)
Gi
***
Неактивен Неактивен

Публикации: 127


« -: Февруари 01, 2011, 13:59:35 »
Нямам какво да кажа, освен:

Имаш ли душа? Тогава виж, чуй, помисли и действай над това!

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=FceBNPv3KW0" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=FceBNPv3KW0</a>
« Последна редакция: Февруари 01, 2011, 14:47:36 от Gi » Активен
Gi
***
Неактивен Неактивен

Публикации: 127


« Отговор #1 -: Февруари 01, 2011, 15:39:33 »

НАРЕДБА за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях
Приета с ПМС № 314 oт 4.12.2006 г., обн., ДВ, бр. 100 от 12.12.2006 г.
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях.
(2) Мярката за закрила на детето "настаняване в приемно семейство" се осъществява чрез социалната услуга "приемна грижа".
Чл. 2. Социалната услуга "приемна грижа" включва дейности по набиране и оценяване на кандидати за приемни семейства, обучение, взаимно адаптиране, настаняване и отглеждане на дете в приемно семейство, подкрепа и наблюдение.
Чл. 3. (1) Настаняването в приемни семейства може да бъде:
1. краткосрочно;
2. дългосрочно;
3. спешно;
4. заместваща приемна грижа.
(2) Видът на настаняването се определя в зависимост от потребностите на детето, целта на неговото настаняване и плана за действие на детето, изработен от дирекция "Социално подпомагане".
(3) Краткосрочно настаняване се предприема за срок до една година с цел подкрепа на биологичното семейство и връщане на детето в него. През този период се осъществяват мерки за предотвратяване на изоставянето по реда на Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция , приета с Постановление № 181 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 74 от 2003 г.).
(4) Дългосрочно настаняване се предприема за срок над една година за деца:
1. чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени;
2. чиито родители без основателна причина трайно не полагат грижи за тях;
3. чиито родители се намират в трайна невъзможност да ги отглеждат;
4. чието връщане в биологичното семейство в срока по ал. 3 е невъзможно;
5. чието осиновяване е невъзможно.
(5) Спешно настаняване с цел запазване на живота и здравето се предприема за деца:
1. изпаднали в бедствена ситуация;
2. за които е предприета мярка "полицейска закрила" след изтичането й;
3. които са жертви на насилие и трафик;
4. до 3-годишна възраст.
(6) Заместваща приемна грижа се предприема съгласно Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето , приет с Постановление № 153 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм., бр. 24 от 2004 г. и бр. 31 от 2005 г.).
Чл. 4. (1) Доставчик на социалната услуга "приемна грижа" може да бъде дирекция "Социално подпомагане", общината или лицензиран доставчик на социални услуги за деца.
(2) Утвърждаването на приемните семейства, временното настаняване по административен ред и наблюдението на детето в приемното семейство се извършват от дирекция "Социално подпомагане".
(3) Отглеждането на детето се осъществява от приемното семейство.
Чл. 5. Комисията за закрила на детето по чл. 20а от Закона за закрила на детето проучва потребностите от социалната услуга "приемна грижа" и планира с общинската програма вида и броя приемни семейства в общината.
Глава втора
КАНДИДАТСТВАНЕ, ПОДБОР И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА
Чл. 6. Доставчикът по чл. 4, ал. 1 извършва набирането на приемни семейства в съответствие с потребностите, определени в общинската програма за закрила на детето.
Чл. 7. (1) Доставчикът по чл. 4, ал. 1 предоставя на кандидатите за приемно семейство по разбираем за тях начин писмена и устна информация относно условията и реда за кандидатстване, процедурата по подбора и утвърждаването на кандидатите, както и относно същността и целта на настаняването в приемното семейство като мярка за закрила на детето.
(2) Доставчикът по чл. 4, ал. 1 провежда с кандидатите за приемно семейство среща, на която им предоставя информацията по ал. 1.
Чл. 8. (1) Кандидатите за приемно семейство подават заявление съгласно приложение № 1 до дирекция "Социално подпомагане" по настоящия им адрес. Към заявлението се прилагат:
1. копие от документ за самоличност;
2. документ от ЕСГРАОН, че не са поставени под запрещение, не са лишени от родителски права или не са с ограничени родителски права;
3. декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 32, т. 4 - 7 от Закона за закрила на детето;
4. медицинско удостоверение, че не страдат от болестите по чл. 32, т. 8 от Закона за закрила на детето;
5. документ, удостоверяващ, че кандидатите не получават месечни социални помощи по реда на Закона за социалното подпомагане освен в случаите на кандидати за професионално приемно семейство;
6. свидетелство за съдимост;
7. документ, удостоверяващ, че срещу кандидатите за приемно семейство не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
(2) При необходимост дирекция "Социално подпомагане" може да изисква и други документи.
(3) Дирекция "Социално подпомагане" вписва кандидатите за приемни семейства в регистъра по чл. 21, ал. 1, т. 6, буква "ж" от Закона за закрила на детето.
(4) Дирекция "Социално подпомагане" може да насочи кандидатите за приемни семейства към общините или към лицензиран доставчик за предоставяне на социални услуги за деца.
(5) Директорът на дирекция "Социално подпомагане" определя един или повече социални работници, които отговарят за работата с приемното семейство, координират и развиват услугата "приемна грижа".
(6) Директорът на дирекция "Социално подпомагане" определя социален работник за работа с детето, което може да бъде настанено в приемно семейство.
Глава трета
ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО
Чл. 9. (1) Оценяването на кандидатите за приемно семейство се извършва от доставчиците по чл. 4, ал. 1 след:
1. провеждане на не по-малко от 4 срещи - разговори с кандидатите и останалите членове на домакинството, резултатите от които се отразяват във формуляр съгласно приложение № 2;
2. две посещения в дома на кандидатите, където ще се отглежда детето;
3. среща с двама поръчители, които дават писмена препоръка за кандидатите съгласно приложение № 3;
4. базово обучение на кандидатите, което приключва с доклад и становище от обучителя за резултатите от обучението.
(2) Базовото обучение на кандидатите за приемно семейство включва най-малко 4 сесии по 3 часа по програма, утвърдена от министъра на труда и социалната политика, председателя на Държавната агенция за закрила на детето и изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
(3) Оценяването следва да приключи в 4-месечен срок от подаване на заявлението. Срокът може да бъде удължен еднократно с два месеца по обективни причини, касаещи кандидатите.
Чл. 10. При оценяване на кандидатите за приемно семейство се прави преценка на следните обстоятелства:
1. възможността на кандидатите за приемно семейство да осигурят материални условия за отглеждане и развитие на детето, включително лично пространство за детето в жилището си;
2. притежаването на лични качества на кандидатите за полагане на "приемна грижа" по отглеждането и възпитанието на дете в сътрудничество със социалния работник от дирекция "Социално подпомагане", работещ с детето, и/или с доставчика по чл. 4, ал. 1 , както и с биологичното семейство, когато това е в интерес на детето.
Чл. 11. (1) Оценяването на кандидатите завършва със социален доклад, изготвен от социалния работник, работещ с кандидатите за приемно семейство, съгласно приложение № 4.
(2) Доставчикът по чл. 4, ал. 1 уведомява кандидатите за приемно семейство за изготвения социален доклад, които в 7-дневен срок от уведомлението могат да се запознаят с него и да направят писмени възражения пред директора на дирекция "Социално подпомагане".
Чл. 12. (1) Доставчикът по чл. 4, ал. 1 , извършил оценяването, представя на комисията за закрила на детето по чл. 20а от Закона за закрила на детето социалния доклад заедно с направените възражения.
(2) Комисията за закрила на детето по чл. 20а от Закона за закрила на детето разглежда социалните доклади за оценяване на кандидатите за приемни семейства и постъпилите към тях възражения и дава предложения за утвърждаване или за отказ.
(3) Член на комисията за закрила на детето, който е съпруг или роднина по права линия без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен на някой от кандидатите за приемно семейство, не взема участие при разглеждане на кандидатурата му.
(4) Комисията за закрила на детето изслушва социалния работник, изготвил доклада по чл. 11, ал. 1 , и при необходимост - кандидатите за приемно семейство.
(5) Комисията за закрила на детето представя социалния доклад, постъпилите възражения и предложението по ал. 2 на директора на дирекция "Социално подпомагане".
Чл. 13. (1) Директорът на дирекция "Социално подпомагане" издава заповед, с която утвърждава или отхвърля кандидатите за приемно семейство, в 14-дневен срок от представяне на документите по чл. 12, ал. 5 .
(2) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) След влизането в сила на заповедта по ал. 2 утвърдените кандидати за приемно семейство се вписват в регистъра по чл. 21, ал. 1, т. 6, буква "ж" от Закона за закрила на детето.
Чл. 14. Кандидатите за приемно семейство могат да се откажат писмено на всеки етап от оценяването чрез заявление до директора на дирекция "Социално подпомагане".
Чл. 15. Доставчикът по чл. 4, ал. 1 дава становище в социалния доклад, че кандидатите не трябва да бъдат утвърдени и вписани в регистъра по чл. 21, ал. 1, т. 6, буква "ж" от Закона за закрила на детето , когато:
1. кандидатите отказват да сътрудничат на социалния работник при оценяването или да бъдат обучавани по програмите съгласно чл. 9, ал. 2 или чл. 26, ал. 2 ;
2. мотивацията на кандидатите противоречи на интересите на детето;
3. кандидатите живеят изолирано и не поддържат връзки с близки и приятели или когато трудно биха намерили достатъчно време за детето;
4. децата на кандидата, неговият съпруг или съжителстващото с него лице се противопоставят на настаняването на дете в семейството;
5. съществуват други причини, които биха навредили на психическото, физическото или социалното развитие на детето.
Глава четвърта
НАСТАНЯВАНЕ НА ДЕТЕ В ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО
Чл. 16. (1) Изборът на подходящо приемно семейство за определено дете се прави от дирекция "Социално подпомагане", работеща с детето.
(2) След избора по ал. 1 започва процес на опознаване между приемното семейство и детето, който продължава от 4 до 6 седмици.
(3) Процесът на опознаване включва срещи на детето и приемното семейство и посещения на детето в жилището на приемното семейство.
(4) При спешното настаняване опознаването може да трае по-кратко време от посоченото в ал. 2 или изобщо да отпадне в зависимост от обстоятелствата и спешността на конкретния случай.
(5) Настаняване се предприема, когато в процеса на опознаване между детето и приемното семейство се изградят близки отношения.
(6) Опознаването включва и предоставяне на информация на приемното семейство от социалния работник, работещ с детето, относно:
1. нуждите, навиците и интересите на детето;
2. особеностите в поведението и развитието на детето;
3. здравословното състояние на детето;
4. биологичното семейство на детето;
5. друга информация, която би подпомогнала приемното семейство в грижите за детето.
Чл. 17. (1) В случаите на настаняване на две или повече деца в едно приемно семейство се издават заповеди за настаняване за всяко от тях.
(2) Настаняването на дете в приемно семейство, в което има вече настанено друго дете, не може да се извърши по-рано от две седмици от предишното настаняване.
(3) При настаняване на братя и сестри, както и на деца, при които има изградена емоционална връзка, ал. 2 не се прилага.
Чл. 18. (1) В договора по чл. 27, ал. 4 от Закона за закрила на детето се уреждат правата и задълженията на страните, свързани с осигуряване на:
1. подходящи жилищни условия;
2. лично пространство за детето;
3. подходяща храна и режим на хранене;
4. личните нужди на детето;
5. условия за емоционално развитие;
6. грижи за здравето и образованието;
7. начин на осъществяване режима на лични отношения с биологичното семейство, регламентиран в съдебното решение за настаняване;
8. срещи с роднини, близки, приятели или значими за детето хора;
9. сътрудничество с дирекция "Социално подпомагане" и с доставчика по чл. 4, ал. 1 ;
10. информация за други важни за детето или приемното семейство обстоятелства;
11. подкрепа на приемното семейство и детето чрез насочване към социални услуги.
(2) При настаняването на дете социалният работник, работещ с детето, предоставя на приемното семейство плана за действие и друга информация, необходима за отглеждането на детето.
(3) При краткосрочно настаняване в договора по ал. 1 се уреждат и въпросите, свързани с прилагането на мерките за предотвратяване на изоставянето.
Чл. 19. Социалният работник, работещ с детето, настанено краткосрочно в приемно семейство, когато прецени, че не е в интерес на детето връщането му в биологичното му семейство, изработва нов план за действие.
Чл. 20. При настаняване на дете извън семейството в заповедта на директора на дирекция "Социално подпомагане" и в съдебното решение се определят условията за ползване на "заместваща приемна грижа" съгласно Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.
Глава пета
НАБЛЮДАВАНЕ НА ПРИЕМНАТА ГРИЖА
Чл. 21. (1) Социалният работник, работещ с детето, или социален работник от дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес на приемното семейство, определен да работи с детето след настаняване, посещава детето в приемното семейство най-малко два пъти през първия месец и веднъж през всеки следващ месец.
(2) Приемното семейство осигурява възможност на социалния работник за осъществяване на лични контакти с детето.
Чл. 22. (1) Приемното семейство уведомява дирекция "Социално подпомагане", работеща с детето, и доставчика по чл. 4, ал. 1 при настъпване на важни обстоятелства, засягащи детето, като:
1. промяна в обстоятелствата по чл. 32 от Закона за закрила на детето;
2. промяна в обстоятелствата по чл. 10 ;
3. промяна на настоящия адрес;
4. сключване на брак от лицето, станало приемно семейство;
5. развод на лицето, станало приемно семейство;
6. смърт на детето или на лицето, станало приемно семейство;
7. други важни обстоятелства.
(2) При наличие на обстоятелствата по ал. 1 социалният работник, работещ с детето, може да направи мотивирано предложение до директора на дирекция "Социално подпомагане" за спешно настаняване в друго приемно семейство или за промяна на мярката за закрила, ако е в интерес на детето.
Чл. 23. Дирекция "Социално подпомагане" и/или доставчикът по чл. 4, ал. 1 осигурява подкрепа и помощ на приемното семейство при изпълнение на задълженията, свързани с отглеждането и възпитанието на настаненото дете, чрез поддържащо обучение, консултиране, групи за самопомощ или други услуги.
Чл. 24. (1) Социалният работник, работещ с приемното семейство, най-малко веднъж годишно прави преглед на вече утвърденото приемно семейство, като провежда среща с него, посещава дома му и изготвя доклад.
(2) При установяване наличието на промяна в обстоятелствата по чл. 32 от Закона за закрила на детето или по чл. 10 от наредбата, при които съществува опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото, интелектуалното и социалното развитие на детето, социалният работник по ал. 1 изготвя социален доклад за оценяване.
(3) Социалният доклад се представя на Комисията за закрила на детето, която прави предложение до директора на дирекция "Социално подпомагане" за издаване на заповед за заличаване на приемното семейство от регистъра по чл. 21, ал. 1, т. 6, буква "ж" от Закона за закрила на детето.
(4) Директорът на дирекция "Социално подпомагане" след преценка на всички обстоятелства издава заповед за заличаване от регистъра, която подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) След влизането в сила на заповедта по ал. 4 приемното семейство се заличава от регистъра.
Глава шеста
ПРОФЕСИОНАЛНА ПРИЕМНА ГРИЖА
Чл. 25. (В сила от 1.01.2007 г.) В професионално приемно семейство се настаняват приоритетно:
1. деца до 3-годишна възраст;
2. деца с увреждания;
3. деца - жертви на насилие или трафик;
4. деца, спрямо които е приложена мярка "полицейска закрила", след изтичането на срока й;
5. деца при условията на заместваща приемна грижа.
Чл. 26. (В сила от 1.01.2007 г.) (1) Кандидатите за професионално приемно семейство получават базово обучение по утвърдената програма по чл. 9, ал. 2 и допълнителна квалификация за отглеждане и възпитание на деца.
(2) Допълнителна квалификация за отглеждане и възпитание на деца се осъществява чрез обучение, включващо най-малко 8 сесии по 3 часа по програма, утвърдена от министъра на труда и социалната политика по предложение на председателя на Държавната агенция за закрила на детето и изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
Чл. 27. (В сила от 1.01.2007 г.) В заповедта за утвърждаване на професионалното приемно семейство се посочват броят, възрастта и особеностите на децата, за които е подходящо приемното семейство, в съответствие със социалния доклад по чл. 11, ал. 1 и заявената готовност.
Чл. 28. (В сила от 1.01.2007 г.) (1) Професионално приемно семейство, направило два отказа за настаняване на дете, за което е подходящо, се предлага от социалния работник, работещ със семейството, за заличаване от регистъра по реда на чл. 24 .
(2) В случаите, когато в семейството вече има настанено дете, ал. 1 не се прилага за периода на настаняването.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 31, ал. 3 и 6 от Закона за закрила на детето.
§ 2. Разпоредбите на чл. 25 - 28 влизат в сила от 1 януари 2007 г.
                                                            
Активен
Gi
***
Неактивен Неактивен

Публикации: 127


« Отговор #2 -: Февруари 01, 2011, 15:40:09 »

 Приложение № 1
 
към чл. 8, ал. 1
До
.....................................
.....................................
гр./с. ............................
  
ЗАЯВЛЕНИЕ
1. Кандидат:
Име, презиме и фамилия    ЕГН    Образование    Месторабота    Гражданство
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
  
Адрес: ........................................................................
Телефон: ......................................................................
На какъв език се говори в семейството: ........................................
Владеете ли български език добре: .............................................
Религия: ......................................................................
2. Желая да полагам приемна грижа като:
а) приемно семейство;
б) професионално приемно семейство.
3. Финансово и икономическо състояние:
а) среден месечен доход на член от семейството в лв.: .........................
б) жилище: собствено (под наем), брой стаи.....................................
в) други непарични доходи......................................................
г) трудова заетост.............................................................
4. За какво дете бихте искали да се грижите? ..................................
възраст на детето/децата.......................................................
брой деца......................................................................
предпочитания към пола на детето...............................................
5. Можете ли да се грижите за дете:
а) с физически увреждания    Да    Не
б) с умствени увреждания    Да    Не
в) имащо нужда от лечение    Да    Не
г) имащо нужда от допълнително обучение    Да    Не
д) физически малтретирано в миналото    Да    Не
е) преживяло сексуално насилие    Да    Не
ж) жертва на трафик    Да    Не
6. Непълнолетни деца, живеещи в семейство:           
Име    Пол    Дата на раждане    Образование    Връзка с кандидата
1.
2.
3.
7. Други деца на кандидата — които не живеят в дома или са починали:
Име    Пол    Дата на раждане    Образование    Връзка с кандидата    Причина
1.
2.
8. Други членове на домакинството, включително пълнолетни синове и дъщери, живеещи в дома:
Име    Пол    Дата на раждане    Образование    Връзка с кандидата
1.
2.
9. Били ли сте осъждани? Ако отговорът е “да”, напишете кога и защо:
Кандидат 1:    Да    Не
...............................................................................
...............................................................................
Кандидат 2:    Да    Не
...............................................................................
...............................................................................
Има ли образувано срещу Вас наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер? Ако отговорът е “да”, напишете кога и защо:
Кандидат 1:    Да    Не
...............................................................................
...............................................................................
Кандидат 2:    Да    Не
...............................................................................
...............................................................................
10. Какво е здравословното Ви състояние в момента? Какви хронични заболявания имате?
Кандидат 1:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Кандидат 2:
...............................................................................
...............................................................................
11. Индивидуални препоръки (Назовете двама поръчители, които могат да дадат информация за Вас.):
1. Име:
...............................................................................
Адрес:  
...............................................................................
Телефон:  
...............................................................................
2. Име:  
...............................................................................
Адрес:  
...............................................................................
Телефон:
...............................................................................
12. Причини, поради които кандидатствате за приемно семейство:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Известно ми е, че за декларираните неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
  
Дата: .............    Подписи:    1. ...............
          2. ...............
 
                                                            Приложение № 2
 
                                                    към чл. 9, ал. 1, т. 1

             ИНФОРМАЦИЯ ОТ СРЕЩИ С КАНДИДАТ ЗА ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО

Име на социалния работник: ..................................................
Доставчик на услугата "приемна грижа": ......................................
Подробности за кандидата
1. Име на кандидата .........................................................
2. Дата на раждане ..........................................................
3. Етнически произход .......................................................
4. Език, използван в домакинството ..........................................
5. Религия ..................................................................
6. Трудова заетост/Работно време ............................................
7. Адрес:
Град (село) .................................................................
Община ......................................................................
Улица, № ....................................................................
Телефон .....................................................................
8. Деца, живеещи с кандидата
Име .........................................................................
Възраст .....................................................................
Дата на раждане/Връзка с кандидата/Вид училище
.............................................................................
9. Кой се грижи за децата, докато родителите са на работа?
.............................................................................
10. Други деца на кандидата (живеещи другаде или починали)
Име/Дата на раждане/Местонахождение
.............................................................................
11. Ако някое от децата на кандидата е било настанено за известно време
в специализирана институция, дайте подробности за това:
Име ................................. Продължителност на престоя ............
Причини за настаняването ....................................................
12. Други възрастни, живеещи с кандидатите (включително пълнолетни деца,
живеещи в жилището)
Име/Дата на раждане/Връзка с кандидатите
.............................................................................
13. Жилище (вид на жилището, брой стаи, условия за нощуване на настаненото
дете) .......................................................................
14. Квартал (опишете квартала: включително етническия състав, обществените
институции, като училища, медицински служби и местата за развлечение) .......
.............................................................................
15. Съпрузи - кандидати за приемно семейство (от колко години са семейство и
дата на сключване на брак) ..................................................
16. Има ли някой от кандидатите предишен брак ...............................
17. Лични препоръки:
Поръчител 1:
Връзка с кандидата
От колко време се познава с кандидата
Задоволителна ли е препоръката            ДА/НЕ
Други бележки относно даващия препоръката или самата препоръка
Поръчител 2:
Връзка с кандидата
От колко време се познава с кандидата
Задоволителна ли е препоръката            ДА/НЕ
Други бележки относно даващия препоръката или самата препоръка
18. Здравословно състояние:
а) Деца, живеещи в домакинството - забележки за тяхното здраве или
приспособяване
б) Има ли някой друг възрастен член на семейството физически, психически или
емоционални проблеми?
в) Отношение на семейството към здравето и лечението

Подпис:
Дата:
 
                                                            Приложение № 3
 
                                                    към чл. 9, ал. 1, т. 3

                 Препоръка за кандидат за приемно семейство
_____________________________________________________________________________
1. Имена на кандидата:
1. .........................................................................
2. .........................................................................
Адрес: .....................................................................
............................................................................
_____________________________________________________________________________
2. Имена на поръчителя: ....................................................
............................................................................
Адрес: .....................................................................
............................................................................
_____________________________________________________________________________
3. Откъде познавате кандидата за приемно семейство?

_____________________________________________________________________________
4. Откога познавате кандидата за приемно семейство?

_____________________________________________________________________________
5. Умее ли кандидатът да разбира децата и да се
сприятелява с тях?

_____________________________________________________________________________
6. Според Вас кандидатът способен ли е да бъде приемно семейство на
дете в риск?

_____________________________________________________________________________
7. Кандидатът би ли приел подкрепа от приятели и/или от социалния
работник? Би ли приел съвет от тях?

_____________________________________________________________________________
8. Има ли основание да се предполага, че кандидатът би могъл да
малтретира детето физически, психически или сексуално?

_____________________________________________________________________________
9. Като поръчител на кандидата считате ли, че той би могъл да бъде приемно
семейство?

Подпис на поръчителя: ...............
Дата: ...............................
_____________________________________________________________________________
 
                                                             Приложение № 4
 
към чл. 11, ал. 1
Социален доклад въз основа на оценката на кандидата
1. Данни за кандидата:
Име, презиме и фамилия    ЕГН    Семейно положение    Образование    Професия    Месторабота
1.
2.
Настоящ адрес: ...............................................................
..............................................................................
Телефон: .....................................................................
2. Други членове в семейството: ..............................................
..............................................................................
3. Кога и с кого са провеждали срещите: ......................................
..............................................................................
4. Основни данни за кандидата: ...............................................
..............................................................................
(детство, училищни години, отношение с родителите, братя и сестри и др.; професионален път — кратко описание; религия; културна среда, език)
5. Социална мрежа за подкрепа: ...............................................
..............................................................................
(роднини, съседи, приятели; свободно време, интереси;
има ли други възрастни в семейството)
6. Други данни за семейството: ...............................................
..............................................................................
(предишни връзки, деца от тях, отношения; кога са сключили брак,
стабилна ли е семейната връзка; деца в семейството)
7. Жилище и неговото разположение: ...........................................
..............................................................................
(достатъчна ли е жилищната площ; има ли основните битови условия —
вода, санитарен възел, отопление; как е обезопасен домът;
разположение спрямо училище, транспорт, лекарско обслужване)
8. Възгледи за отглеждането и възпитанието на детето: ........................
..............................................................................
(смятат ли, че детето има право на мнение; какви възпитателни методи
използват; как се отнасят към наказанията)
9. Мотиви за кандидатстване за приемно семейство: ............................
..............................................................................
(защо кандидатстват; какво ще предложат на детето)
10. Отношение към процеса на проучване: ......................................
..............................................................................
(търсят ли допълнителна информация; склонни ли са за сътрудничество
със социалните работници и с родителите на детето;
кандидатите непосредствени и открити ли са)
11. Резултат от оценката и становище по чл. 9, ал. 1, т. 4: ..................
..............................................................................
12. Заключение и препоръка на социалния работник: ............................
...............................................................................
Социален работник:
...............................................................................
(подпис, име и длъжност на лицето, изготвило социалния доклад)
Дата: ....................
Активен
Gi
***
Неактивен Неактивен

Публикации: 127


« Отговор #3 -: Февруари 01, 2011, 15:44:04 »

http://www.trudipravo.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1139:ibt102010st3&catid=10:ibtbest&Itemid=41
http://www.detebg.org/bg/items/view/485/Polovinata-ot-izostavenite-balgarcheta-otivat-v-dom-ot-rodilnoto-otdelenie.html
http://cis-sacp.government.bg/sacp/issues/buletin1_02.htm
 
И така нататък... и така.....
Не е трудно да се информираме по въпроса! Действайте!!!


Егоизма и безхаберието ли ни довеждат до тук?! Колко майки мислят за детето си преди и по време на бременноста, дали живее здравословно и приема нужните допълнителни витамини или подобни?! Например колко майки знаят колко е важно да се пие фолиева киселина, която помага за изграждането на здрави клетки в организма и е изключително важна в първите месеци?!
Цитат
Недостигът на фолиева киселина увеличава риска от анемия, раждане на мъртво дете, преждевременно раждане, спонтанен аборт, прееклампсия, отлепване на плацентата, синдром на Даун, умствено изоставане, заешка устна, вълча уста, дефекти на невралната тръба (ДНТ) – дефекти в развитието на гръбначния мозък.
Най-често срещаните ДНТ са spina bifida, аненцефалия и енцефалоцеле. ДНТ обикновено се развиват в първите 28 дни на бременността. За дефект на невралната тръба се говори, когато тя не се затвори правилно и мозъкът остава в контакт с околоплодната течност.
Спина бифида е вроден дефект, който се появява в първите 4 седмици на бременността, много често преди самата жена да е разбрала, че е бременна. Причините за появата на спина бифида са все още неясни, в някои от случаите се касае за генетично предаване на този дефект, но в 95% от регистрираните случаи той се появява за първи път в семейството.
Спина бифида се характеризира с неправилно развитие на костния канал, в който се разполагат главният и гръбначният мозък. Костният пръстен на засегнатите прешлени не се затварят напълно и така външната част стои разделена. Спина бифида има различни степени на засягане.
Аненцефалията е анормално развитие на главния мозък (или частична негова липса), съчетано с неразвитието на някои черепни кости.
Енцефалоцеле – непълно затваряне на черепа. Дефектът е прикрит от тънка мембрана или кожа.
 Всекидневното приемане на 0,4 милиграма фолиева киселина 1 месец преди забременяването (в най-добрия случай – 3 месеца преди това), както и през първите 3 месеца от бременността намалява риска от сериозен дефект на невралната тръба с до 80%. Ефектът й от намаляване на риска от този тип дефекти намалява значително, ако нейният прием започне след края на първия триместър на бременността.
Понеже началото на бременността не винаги може да се предвиди, се препоръчва на всички жени в детеродна възраст да приемат допълнително фолиева киселина, освен това количество, което си набавят от храната.
Жени, при които съществува по-голям риск от развитие на плод с ДНТ трябва да поемат по-високи дози фолиева киселина – 4 милиграма 1 месец (или най-добре 3 месеца) преди забременяването и през първите 3 месеца от бременността - ежедневно.
Фолиевата киселина е полезна не само за жени във фертилна възраст, тя намалява също така и риска от някои видове рак (на дебелото черво), сърдечни заболявания, спомага при физическа умора.
Имай предвид, че фолиевата киселина не е лекарство, а само хранителна добавка (витамин) и тя не гарантира отсъствието на дефекти на плода.
Не са известни токсични нива на фолиевата киселина.
После защо се раждали деца с увреждания и въпроса: "Какво следва?"
Ето последиците:
Цитат

Всяка майка, родила дете с някакво увреждане, ще ви каже, че още в родилния дом е била посъветвана да "остави" детето си и да си роди здраво. Ще ви каже, че няма друг избор, освен да се превърне в роб на грижите за него, защото няма никаква организация на социалните грижи за такива деца, няма дневни центрове, няма рехабилитационни процедури (или, ако случайно има, някой трябва да води детето и да го прибира). Ще ви каже, че няма никакъв шанс това дете са се социализира, защото нито училищата, нито децата, нито родителите им са способни да съдействат за това.

Ще ви каже, че оцеляването има други измерения, когато става дума за семейство с един работещ родител (ако не за самотна майка), за отглеждането на поне още едно дете, за мизерни социални помощи и скъпи медицински консумативи и процедури. Много могат да разкажат тези семейства, ако ги попитаме. Ако държавата, медиите, обществото изобщо се интересуват от тях.

http://www.euinside.eu/bg/news/bulgarias-treating-of-children-with-disabilities

И всичко това е само капка в морето!!!
« Последна редакция: Февруари 01, 2011, 16:13:06 от Gi » Активен
Gi
***
Неактивен Неактивен

Публикации: 127


« Отговор #4 -: Февруари 01, 2011, 17:59:08 »

10 неща, които могат да помогнат:

Започнете да говорите за това, станете посланик на идеята. „Домовете” трябва да се затворят и точка. В тях няма сираци (само 125 деца от всички тях са сираци, другите си имат поне един родител) – ако техните родители не могат да се грижат за тях, със сигурност някой друг би го направил с подходящата подкрепа от страна на държавата.
 

Родителите, които отглеждат сами своите деца с увреждания. В нашата страна засега това е ежедневен подвиг, особено ако детето ходи на детска градина или училище. Има много активни родителски асоциации, които биха оценили вашия принос (под всякаква форма), например асоциация Св. Мина от гр. Добрич, sveti_mina@abv.bg или Национален алианс „Усмихни се с мен” – родители и приятели на деца с увреждания, na_usmihnisesmen@abv.bg, „Бъдеще за децата с увреждания” – Казанлък (special_child@abv.bg ), сдружение “Първи юни” – Бяла Слатина (sdjuf@abv.bg) и много други.
Осиновяване. Решението да имаш дете е много лично. Национален форум осиновяване www.osinoviavane.com предоставя полезна информация - законовите процедури, литература и контакти. Във всяка община има Отдел за закрила на детето, който отговаря за проучването на кандидат осиновителите и чиито данни за контакт могат да бъдат взети от http://www.stopech.sacp.government.bg/?sid=child_bg&pid=3-0000000007.
 

Приемната грижа. Не е необходимо точно Вие да ставате приемен родител. Може да познавате някой, който би станал или да подкрепите семейства и хора, които отглеждат приемни деца. Областния център по приемна грижа в Стара Загора има сайт www.priemime.bg, както и гореща телефонна линия 042/681479 на която може да получите всякаква информация за приемната грижа в България, за възможностите за помощ и да зададете всички въпроси, които биха ви заинтересували. Другият телефон е 042/600 567.
Може да помогнете с времето и уменията си на конкретно място (например да преподавате английски, да четете приказки...). Колегите от Национална мрежа за децата, www.nmd.bg, ще ви свържат с други организации, групи хора или държавни институции, които имат конкретни инициативи с деца из цялата страна. За контакти: Мария Брестничка, тел: 02/988 82 07, мобилен: 0879 609 793, maria.brestnichka@nmd.bg.
 

Ето няколко съществуващи възможности:

Да подкрепите професионално обучение и подготовка за независим живот на деца, напускащи домове в София, помогнете на сдружение „Прегърни ме” (Милена Нейова- milena_neyova@bitex.bg), ул. Тунджа 20, ателие за плетиво, шев, рисуване и тъкане да продължи работата си, като наеме вече обучени младежи от домове на работа. Месечната сума, която е нужна сега, е 2000 лв.

Организацията ‘Подай ръка’ се старае да събира информация за различни инициативи, подпомагащи деца от домове да развият потенциала си и да станат пълноценни личности. Информация за тези инициативи можете на намерите тук: http://reachout.bg/?cid=36 или като се свържете на irina@reachout.bg с Ирина Попова, която координира дейността в България.

Да подкрепите талантливи младежи, напуснали домове и живеещи в защитено жилище в София, свържете се с Росица Букова, председател на Движение на българските майки, dvbgm@yahoo.com.

 

Образование, заедно с другите деца – в обща класна стая. Очевидно нещото, в което аз вярвам. За да имат реален шанс за добър живот като възрастни децата трябва да успеят да получат качествено или поне някакво образование. Всички деца от домовете имат нужда от допълнителна подкрепа за да учат с връстниците си – защото лишаването им от родители води до емоционални, психически и когнитивни нарушения. Трябва да има екип от специалисти, който да направи индивидуална оценка на образователните потребности и силни страни на всяко едно дете, като изготви индивидуален план за учене и развитие. Бихме искали да можем да си позволим подобен екип за всяко дете, за което се появи възможност. Необходимите специалисти са психолог, логопед, детски психиатър, педагог, рехабилитатор, педиатър и други. Този екип също така би обучавал при нужда местните специалисти (и/или учители) за да могат те да работят пълноценно с детето по изпълнение на индивидуалния план. Ако сте такъв специалист, познавате такъв или искате да подкрепите специалисти, които да се видят с децата може да се свържете с Маргарита Аспарухова от Център за приобщаващо образование, m.asparuhova@cie-bg.eu, тел. 870 20 63, 0897 842 703.
Мораториум на настаняването на малки деца от 0 до 3 години в домовете. Престоят на деца в институции на тази възраст е най-пагубен за тяхното развитие. Какво ще става с децата, след като не могат да бъдат настанени повече по домовете? Ще трябва да им се намери семейство и то бързо. В много страни мораториумите са спомогнали за закриването на голям брой институции. Може да напишете писмо до министъра на труда и социалната политика (mlsp@mlsp.government.bg)  и министъра на здравеопазването (minister@mh.government.bg), може и просто да говорите за това – така ще се събере критична маса от хора, които искат такава забрана.
 

Въпроси за социалните работници. Ако в специализираните домове за деца има 7262 деца и 6 884 човека персонал, работещ в институциите, то защо социалните работници, служители в отделите за закрила на детето са 750 човека за цялата страна? Това са хората които отговарят за закрилата на всички деца в страната. Кога те ще станат повече, по-добре платени, по-добре защитени и по-добре обучени? Агенцията за социално подпомагане е техния работодател, ok@asp.government.bg, а Държавната агенция за закрила на детето отговаря за закрила правата на децата, sacp@sacp.government.bg.
Деца престъпници? Например на 8 години? Деца от 8 години все още се настаняват в социално-педагогически интернати и възпитателни училища интернати. Няколко институции отговарят - Министерство на правосъдието (www.justice.government.bg),  Министерството на образованието, младежта и науката (www.minedu.government.bg, Министерството на труда и социалната политика (www.mlsp.government.bg), Държавната агенция за закрила на детето (www.sacp.government.bg). Може да им пишете: спешно трябва да се отмени  Закона за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и да се създаде нов Закон за младежкото правосъдие. Спешно трябва да бъдат закрити тези поправителни интернати. Ако темата ви заинтересува, може да видите следния доклад http://sapibg.org/uploads/Izsledvane%20MOT_Iva%20Pushkarova_11.2009.pdf
Подкрепата на държавата и дарителите трябва да бъде насочена към родителите и семействата, а не домовете. Не е нещо за правене, по-скоро за говорене. Често за родителите, изоставили децата си в домовете, това е стратегия за оцеляване, която те използват като изход в безнадеждна ситуация. Колкото и ужасно да звучи, домът облекчава товара на родителите за издръжката на семейството, като така се увеличава шанса за оцеляване на братята и сестрите на детето, които са останали у дома.
Източник:
 http://cie-bg.eu/cgi-bin/index.pl?_state=AboutUs&aboutus.ID=26&o=26;o=8;o=4;o=33;o=36;o=3;o=10;o=23;o=20&FatherID=4
« Последна редакция: Февруари 01, 2011, 19:12:06 от Gi » Активен
Gi
***
Неактивен Неактивен

Публикации: 127


« Отговор #5 -: Февруари 01, 2011, 22:59:45 »

Цитат
Колко  струва да забравим?
Активен
Amaranth
***
Неактивен Неактивен

Публикации: 349


 • Град: Варна
 • Love is the Аnswer !

  WWW
  « Отговор #6 -: Март 19, 2011, 11:26:02 »

  <a href="http://www.youtube.com/watch?v=dxKFQoisP9I" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=dxKFQoisP9I</a>
  Активен

  Всичко е Любов!И Любов е всичко!
  Аэ съм
  Слава ввишних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение.
  *****
  Неактивен Неактивен

  Публикации: 2396


  Hello! I am Andy!

  « Отговор #7 -: Март 19, 2011, 14:02:51 »

  Коя е тая туркиня бе? /цензурирано/ Кво ше се занимава с български деца, и то развалени!? Откъде накъде тая наглост овча!? Да прибира пари от мъката на хората!? Значи писна ми ей, тези деца не са "несправедливо" ощетени от живота. Щом са така - значи има причина. Затворете ги по детските домове, пратете специалисти да ги гледат, ама не ги врете в очите на обществото!  
     "Прогресивно деградиращи олигофрени" - това са тези деца. Те нито трябва да бъдат осиновявани, нито съжалявани - само им вредите. На всеки, според заслуженото. Не ги мразя тези хора, но не ги съжалявам. Щом са така, значи Бог така е решил. Бих им дал пари или дрехи, но тая простотия с осиновяването и гледането на дебили, у дома, е отвратителна.
    Чета тука някои мнения и ги подкрепям - Не се съсредоточавайте върху провала на тези същества, а върху тяхното развитие. Единственото, което можете да направите е да ги оставите на специалисти. По-важно е да отделим пари за бъдещето на България. То ме интересува много повече, отколкото нейният провал, причинен от целия български народ. Вие всички сте виновни за това!  
  « Последна редакция: Март 20, 2011, 00:10:45 от Модератор » Активен
  Ann
  **
  Неактивен Неактивен

  Публикации: 9

  « Отговор #8 -: Март 19, 2011, 14:45:29 »

  Рабено, отвращаваш ме.
  Активен
  Аэ съм
  Слава ввишних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение.
  *****
  Неактивен Неактивен

  Публикации: 2396


  Hello! I am Andy!

  « Отговор #9 -: Март 19, 2011, 18:56:33 »

  Рабено, отвращаваш ме.

   Какво те отвращавам пък тебе!? Все едно ме познаваш! Щом така ги е създал Бог - тогава какво ще ми се правите на майки Терези!? Писна ми от псевдолюбящи алчни същества, чиито мутри им зяпаме по телевизията. И от такива садисти, като тебе, ми писна! Сигурно още малко ще протестирате тея деца да учат и живеят наравно с другите... Не разбираш ли!? Те са духовно мъртви! Те нямат бъдеще, не са бъдеще! Те трябва да се гледат във специални условия, със специални хора, които да ги обучават. А вие, алчните същества, смучете от състраданието на бедния български народ, като го обвинявате в безсърдечност и нечовеколюбие...., жал ми е за вас, отращавате ме!  Не си врете глупостите и вашата жалка "демокрация" във очите на обикновенния български народ... не искайте пари от него, а искайте от политиците, искайте от богаташите и мафиотите - от тях искайте! От народа не смейте, защото ще се опарите, маскари, служещи на Мамона! Не вие е срам, а викате и изверги, с турски връзки, да се гаврят с немощта на страната - засрамете се всички вие, точно като теб, пък кой кой действително отвращава... е въпрос на Космическа гледна точка, а ти си далеч от нея!
  Активен
  Ann
  **
  Неактивен Неактивен

  Публикации: 9

  « Отговор #10 -: Март 20, 2011, 14:09:23 »

  Бог създава всички равни, а после всеки сам се оправя.. пред него всички сме равни и няма "духовно мъртви" има различни нива на развитие.Не разбирам тази толерантност към теб, която виждам в съфорумниците.Ти си интелигентен и т.н , но си се изгубил и самозабравил, твоята гледна точка и твоето тотално пропиляване на живот си е твоя работа , не се опитвай да навираш твоите мрачни идеи в лицето на хората.Всеки има своя собствена истина, ти не си съдник Усмивчица иначе имаш и хубави мисли, но някак си раздвоен си . . . успех Усмивчица
  Активен
  Аэ съм
  Слава ввишних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение.
  *****
  Неактивен Неактивен

  Публикации: 2396


  Hello! I am Andy!

  « Отговор #11 -: Март 20, 2011, 19:23:34 »

  Бог е създал кармичните пътища. Тези деца сами са си виновни. Но както и да е... Да, раздвоен съм... Мрака или Светлината... кое да поема...  Усмивчица Притеснявам се, може да се окажа "голям тъмен дух"... ако съм такъв, едва ли ще го понеса... А със всеки изминат ден се уверявам в това ми съмнение...
    Извинявай, че избухнах. Мразя изкуственият живот. А напоследък съм тотално притиснат за дъното..., че вече не виждам звездите. Отвратително е да виждаш как се проваляш и да не можеш да направиш нищо.

   П.С: Другите форумняги не са критерии за истинност, нито пък критерии за истинност може да е 99 процента от обществото. Не ми налагай болшевишкия си мироглед.
  « Последна редакция: Март 20, 2011, 19:43:25 от Аз съм Рабено » Активен
  Sita
  13
  ***
  Неактивен Неактивен

  Публикации: 344

  « Отговор #12 -: Март 20, 2011, 20:16:01 »

  По видеото: нямам думи! Аз много, много рядко съм съжалявал някого. Тези деца не ги съжалявам, но съм потресен от начина, по който живеят и от бездействието на хората.

  Към Рабено: Казваш, че, за да са родени такива, значи има причина. Да, напълно съм съгласен с теб, напълно! Обаче казваш, че не трябва да се осиновяват и тн. Тук не съм.
  Еми ако им е писано да се родят такива, но след време да се оправят, къде с помощта на приемни родители, къде без, то тогава неизпълнението на това е анти-изпълнение на божия път, според твоите вярвания(доколкото претендирам, че ги познавам).

  Аз навярно никога не бих осиновил подобно дете, поради куп причини, че няма да имам нерви да го гледам, "оправя", че предпочитам да гледам нормално дете и тн, но никога няма да спра човек с добри намерения, който е решил да стори това.

  Колкото до момичето, което води презентацията - мога само да я поздравя за труда, за годините, които е положила, за да види и събере нужната информация, която да предостави на народа. Това е било нейната цел, тя я е извървяла и я е изпълнила. Сега навярно изпълнява следващата си такава. И в случая не виждам никакъв проблем, че е с турски корени, дори ми е симпатична.
  Активен
  Аэ съм
  Слава ввишних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение.
  *****
  Неактивен Неактивен

  Публикации: 2396


  Hello! I am Andy!

  « Отговор #13 -: Март 20, 2011, 20:23:08 »

  Ами не знам, Сита, аз така мисля. То си е до свободна воля да си осиновиш такова дете, ама аз не бих и просто излагам защо.

    Турци се грижат за българските проблеми... турската култура развлича българина... турският език е сред официалните в България... още не можеш да се отърсим от робството, а?
  Активен
  Ann
  **
  Неактивен Неактивен

  Публикации: 9

  « Отговор #14 -: Март 20, 2011, 21:05:45 »

  Няма и да се отърсим, българина не е "свел главица", а направо си я заврял в задника Усмивчица но всичко това е минало и всичко, което става в момента също е минало, идва новото време Усмивчица
  Активен
  Страници:  [1] 2   Нагоре
  Отиди на:  


  Подобни теми:
  Заглавие Започната от Отговори Прегледи Последна
  публикация
  Еволюция на съзнанието - Български филм « 1 2 »
  Филми
  Administrator 24 7118 Последна<br />публикация Януари 31, 2011, 03:35:15
  от nre
  Гробницата на Бастет е в Странджа!
  Древни цивилизации
  Аэ съм 1 4549 Последна<br />публикация Юли 08, 2010, 15:35:01
  от Аэ съм
  Светло бъдеще за България!
  За България
  Аэ съм 1 2294 Последна<br />публикация Октомври 02, 2010, 00:01:13
  от Аэ съм
  Отваряне чакрите на ръцете « 1 2 ... 5 6 »
  Духовни учения
  dope40 78 12998 Последна<br />публикация Октомври 24, 2013, 12:41:11
  от Orb
  Премахване на камъни в жлъчката без операция
  Здрав дух здраво тяло
  The One 3 26126 Последна<br />публикация Октомври 10, 2011, 23:28:13
  от Alida

  Бог е Любов и е в мен, аз съм Любовта и с Бога в едно цяло с вярата и упованието в Бога аз съм неговото най-достойно проявление, за което той ме обича и облича в ризница от Любов, която да ме пази и закриля от всякакви зли сили и вмешателства в живота ми и в мен самия! Амин
  Паник атака | Планински кристал - Кварц  © Copyright