Духовно развитие

          

Страници:  [1] 2   Надолу
Сподели тази тема във Facebook Сподели тази тема във Facebook
Автор Тема: Теория на торсионните полета  (Прочетена 3725 пъти)
delfin
Гост
« -: Февруари 18, 2010, 02:21:17 »

Истинската реалност се състои от първичното абсолютно свръхсъзнание представляващо комплекс от потенциални и безкрайни на брой висши нравствени и морални качества, отразяващи същността на чистата и всепроникваща Божествена любов, което свръхсъзнание е вечно и неизменно, неразрушимо. Проявявайки се, то поражда идеята за сътворение, като първо се сътворява Божествения свят, който представлява абсолютното свръхсъзнание или "абсолютното нищо". То от своя страна създава първичните торсионни полета, от които се състои Световното поле на съзнанието, като основа на всичко, което се създава, е идеята за сътворение на първичното абсолютно свръхсъзнание. След това се създава среда за разпространение и проявление на Световното поле на съзнанието, а именно абсолютния физически вакуум и свързаното с него пространство-време. А вторичните торсионни полета представляват връзката между Световното поле на съзнанието и физическия вакуум, където се съдържат 5-те елемента или всички състояния на материалния свят - полета, елементарни частици (плазма), газове, течности, твърди тела. Първичните торсионни полета пък са връзката между абсолютното нищо и Световното поле на съзнанието. Материалният свят е проява на безкрайните качества на Духа, на всепроникващата фина (духовна) енергия на Божествената любов и нищо, което не е проява на тези качества, не може да съществува вечно и ще бъде унищожено. Всяка проява на качествата на Духа се отразява моментално в духовния свят и изразява радостта и блаженството на първичното абсолютно свръхсъзнание. Материалния свят (Космосът) се ражда за Битие, съществува определено ограничено време и след това отново се разтваря в Небитието. Когато всичко съществуващо се е разтворило в Небитието (абсолютното свръхсъзнание), все пак остава да съществува нещо нерушимо. Това е Великият Космически принцип, безпричинната причина на Битието - това е абсолютното Свръхсъзнание което е непознаваемо. След това Вселената отново възкръсва за нов космически живот. В редуващите се цикли на Битие и Небитие (танца на Шива) - Вселената е вечна. Тя е периодична в непрестанното появяване и изчезване на световете и вечна в цялото.

Абсолюта или Парабрахман, чиято сила е първичното абсолютно свръхсъзнание, е единен, Начало на всички Начала и основа на всички творения и неговото единство никога не намалява, не се разрушава и не може да бъде променяно. Той съществува преди всички времена и извън всяко място. Той живее, но не със силата на Духа или душата, защото той самият е душата на всички души.

Преди възникването на Вселената нейната цялост се съдържа във Вселенския Разум. В него съществува като идея - всичко това, което в следващия процес на изграждане преминава в обективния живот. Всички тези първообрази като плодове на отминали светове, служат за посев на бъдещия живот. Вселената се състои от вибрации на изтичащия Божествен живот. Те се обличат в основните форми на материята, от която се развива цялото многообразие. Живота се запазва под формата на нови способности за творчество в резултат от опита, през който е преминал.

Свръхсъзнанието е изворът и краят на Вселената, нейната причина и цел.


ТОРСИОННИ ПОЛЕТА (ТП)


Терминът торсионно поле е въведен за пръв път от Ели Кардан през 1922 г. Това са геометрични полета на усукване, осъществяващи далекодействуващи взаимодействия, действуващи мигновено и разпространявайки информацията в тях чрез средата на физическия вакуум. Такива полета са използувани още 6000г. преди новата ера при търсенето на вода с лозова пръчка. ТП представляват съвкупност от микровихри на пространството, а енергията е вторично следствие от измененията на ТП. За ТП няма ограничения във времето. В теорията на тези полета усукването на метричните характеристики се описва със средствата на диференциалната геометрия на афините пространства и скаларно-тензорната теория на полето. Но подхода към изучаването им е неправилен, защото се върви от частното към общото, а не обратно. Тоест теорията отразява само проявленията на регистрираните по някакъв начин полета, а не всички възможни. На практика съществуването и разпространението на торсионните полета се изразява в проявата на далекодействуващите сили. Например квантовата свързаност или нелокалност доказва съществуването на далекодействуващите сили. Ето пример - ако два електрона се намират в даден момент в непосредствена близост, така че да могат да си влияят един на друг със силата, произтичаща от техния спин, то тази връзка остава завинаги в Историята на Вселената, независимо от това, къде те ще се намират след това събитие. Ако например, в някакъв следващ момент, един от електроните обърне на 180 градуса своята ос на въртене на спина, то това моментално ще се отрази на другия електрон, където и да се намира той, при което неговата ос ще се завърти също на 180 градуса, без някаква видима причина за това. Това е валидно и за частиците на въртящите се макротела и системи. Тези далекодействуващи сили пренасят информация свързана с геометричните свойства на пространството. Това са полета пораждани от плътността на ъгловия момент на въртене на телата или частиците. Физическия вакуум обуславя всички събития в реалността посредством динамично изменящата се кривина и завъртане на пространство-времето. Във връзка с това е и теоремата на Бел - между 2 частици, влезли някога в контакт съществува някакъв вид нелокална връзка. Всички взаимозависимости се характеризират с наличието на връзки. В природата действа нещо като телепатия (Айнщайнова нелокалност). Не съществуват изолирани системи и всяка частица на Вселената се намира в мигновена връзка с всички останали.

Електроните на произволно вещество, въртящи се около ядрото и едновременно около оста си, могат да преминават от орбита на орбита, излъчвайки при прехода електромагнитни вълни. Едновременно с това при прехода се излъчват и торсионни вълни, които са породени от собственото въртене на електрона. Те представляват "памет" за миналото въртене на частицата - нещо като инерция. Импулсът на собственото въртене - спинът може да се "откъсне" от частицата. Например, при реакцията на разпад на неутрона, не се изпълнява законът за запазване - сумата от спиновете на частиците преди реакцията не е равна на сумата от спиновете след реакцията. Разликата - това са частиците неутрино. Този свободен спин, това откъснато от веществото въртене е информацията, която определя множество процеси във Вселената. Отнасяйки информацията, вълните на свободните спинове отлитат в пространството. Това излъчване се нарича вторично торсионно поле. Квантите на торсионното поле - са тордиони. Например, едни от тях са нискоенергийните (реликтови) неутрино. Всичко, което се върти създава торсионно поле, а също и пространството, което е усукано, а макротелата също създават торсионно поле дори и да не се въртят, тъй като се състоят от частици, които се въртят и имат сумарен магнитен момент. Ние сме приемопредаватели на торсионните взаимодействия във Вселената. По такъв начин всеки мозък се явява част, клетка, неврон на Световния Разум. Ако някой настрои своето торсионно поле в резонанс с това на Вселенския Разум - той получава свръхсетивни познания. Торсионни полета могат да се пораждат не само от наличието на спинове, но при определени условия, те могат да се самогенерират. Торсионните вълни са неизбежен компонент на електромагнитното поле. Те могат да се породят не само от някакъв източник, но и когато се изкривява структурата на физическия вакуум. Торсионните полета могат да възникват за сметка на особената геометрия на пространството. Всяко съоръжение на Земята, всяка линия начертана на хартия, написана дума или буква нарушават еднородността на пространството на физическия вакуум (ФВ) и той реагира на това със създаване на торсионни полета (ефект на формата). Първите торсионни генератори, използуващи ефекта на формата са били пирамидите. Веществото винаги има торсионно поле. Съществуват статични и вълнови торсионни полета. Спрямо торсионните вълни ФВ се държи като холографска среда. В резултат от въздействието на торсионно поле върху друг обект, последният ще измени само спиновото си състояние. Вследствие на информационни изменения протичат физическите процеси. В резултат на информационно въздействие се изменя спиновото структурно състояние на обекта, което не изисква енергия, но в резултат на което може да се отдели или погълне енергия поради преустройване на структурата (по- устойчивата изисква повече енергия, а по-неустойчивата по-малко). Информационното въздействие само по себе си не носи енергия, но въздействувайки на системата върху нейната точка на бифуркация, т.е. на точката на неустойчиво равновесие, този сигнал може много силно да измени енергетическото състояние на системата, не носейки при това никаква енергия.

Торсионните полета притежават памет. Всеки източник на торсионно поле поляризира вакуума. В резултат на това, спиновете на елементите на ФВ се ориентират по торсионното поле на източника, повтаряйки структурата му. При това ФВ остава достатъчно стабилен и след премахване на торсионното поле на източника, като запазва спиновата структура доста дълго. Тази спинова пространствена структура популярно се нарича "фантом". През живота си хората запечатват себе си в своите фантоми. При въздействие на външно торсионно поле върху веществото, също протича спинова поляризация, която се запазва достатъчно дълго след премахване на външното торсионно поле - ефект на торсионна памет. Честотата на въртене на торсионните вихри се изменя, в зависимост от обема на информацията, с увеличаване на скоростта, се увеличава и обема на информацията.

Силите, които усукват торсионните полета на дясно и способствуват за съхранение на информацията са позитивни, а силите, които разсукват торсионните полета (въртят на ляво) са негативни, вредни ,защото изтриват или изкривяват информацията. Днес Човечеството на Земята излъчва отрицателен (ляво въртящ се) информационно енергиен поток, който достига до информационния слой на планетата, като изкривява информацията и нарушава планетарните процеси, разрушава цели информационни области и поражда земните катаклизми.

Торсионните полета могат да се усложняват и да стават многослойни. Измененията в торсионните полета се съпровождат от изменения на характеристиките на обектите и отделяне на енергия. Мисълта представлява самоорганизиращи се полеви образувания. Това са сгъстявания в торсионното поле, удържащи се от самосебе си. Човек може непосредствено да възприема и преобразува торсионните полета. Торсионните сигнали от даден обект могат да се възприемат от миналото, настоящето и от бъдещето на обекта. Торсионните полета биват леви и десни, а също статични и динамични. По-слабите леви торсионни полета забавят протичането на биологичните процеси и са се използували за съхранение на мумии.

Постоянния магнит поражда статистическо торсионно поле, а променливото магнитно поле поражда променливо торсионно поле.

Съзнанието трябва да се разбира като висша форма на развитие на информацията, чийто носител са торсионните полета. Торсионното поле е "мислещо" поле. То отразява мисълта на Бога. Ако построим апарат, използуващ информационните качества на това поле, то ще реагира по-скоро като мислещо същество, отколкото като банка с информация. Ако ние работим с такъв апарат, нарушавайки законите на Бога, той може да се промени от само себе си и да ни накаже за това. Колкото е по-голяма устремеността към нравственост, толкова е по-висок творческият потенциал на човека.
Активен
delfin
Гост
« Отговор #1 -: Февруари 18, 2010, 02:22:04 »

Торсионна матрица

В торсионната матрица има информация за състоянието на обектите, съобразно глобалното разпределение на спиновете на съставящите ги частици. Всяка промяна в това разпределение се отразява мигновено върху структурата на физическия вакуум, тъй като е съпроводена с излъчване на торсионно поле.

Фантоми

Фантомите не просто съпътствуват пораждащите ги идеи, но и сами пораждат съответни идеи. Фантома взаимодействува с идеите и затова е идеален. В същото време той е материален като физическо поле. Фантома играе роля на преносител на взаимодействията между идеалните и материални обекти - психофизическите взаимодействия. Идеалните обекти имат свои закони на функциониране. Торсионните фантоми се управляват не само от физическите закони. Затова при взаимодействие на фантомите с материални обекти физическите закони могат да се нарушат, а също при взаимодействие на фантомите с процесите протичащи в съзнанието възникват психически феномени.

Свойства на първичните торсионни полета:

1. Те са възбудени състояния на вакуума без маса и заряд.

2. Пространството в областта на възбудения вакуум се върти.

3. Това са полета, имащи нулева енергия, но способни на взаимодействие - например да завъртят плоскостта на поляризация на светлината.

4. "Въртеливата траектория" на материалните частици ще се променя, предавайки "въртеливата" информация - затова те са информационни полета.

5. При първичните торсионни полета не съществува обичайното разбиване на пространство-времето на времеподобна и пространствено-подобна част, затова скоростта им варира от 0 до безкрайност, в зависимост от физическата ситуация породила тези полета.

6. При раждането на първичните торсионни полета от абсолютното нищо се изпълнява закона за запазване на информацията.

7. Торсионните полета биват леви и десни.

8. Те са полета, нямащи и не пренасящи енергия, но способни на взаимодействие с материални обекти.

9. Кух конус, както и други геометрични фигури, излъчват първично торсионно поле - ефект на формата.

10. Първичните торсионни полета са причина за първични безенергетични възбуждания на абсолютния вакуум и пораждат информационно поле и раждане на материя (твърди тела, газове, елементарни частици и полета). Информационното поле носи информация за всички възможни събития в миналото, настоящето и бъдещето. Торсионните сигнали от даден обект могат да се възприемат от миналото, настоящето и от бъдещето на обекта. В тези полета са заложени идеите и знанията за всичко. Първичните торсионни полета чрез информацията управляват раждането на материя от вакуума, развитието й, а така също и взаимодействието на информационните полета с материята. Също така материята може да въздейства на първичното торсионно поле понеже притежава спин. Те играят роля на инструмент на "свръхсъзнанието”. Взаимодействието на материята с информационното поле поражда мисли-форми - устойчиви полеви образувания, като създава своеобразна визитна картичка на конкретен материален обект в структурата на информационното поле. При взаимодействие на елементите на структурата на информационното поле, се образуват сложни устойчиви информационни структури, наречени фантоми. Тези информационни структури могат да се саморазвиват. Например, мислите са полеви самоорганизиращи се образувания.

12. Торсионнити полета са аксиални и представляват субстанция с много нива, между които са възможни преходи.

13. Тези полета участвуват във всички физико-химични процеси, ставащи в организма на човека и са материална основа на психиката.

14. Тези полета биват псевдоскаларнии, псевдовекторни и описват безкраен набор от конкретни геометрии. Например, вместо метриката на Риман при преноса на информация, намира приложение слабата метрика (закона на холографията). Тази слаба метрика е зададена във всяка точка от пространството и характеризира параметрично пространство на много нива, в което няма дължина, а времето не се определя като продължителност. Всяко ниво на слабата метрика е свързано с описанието на цялото в различен мащаб. Слабата метрика е субстанция на съзнанието. Частен случай на слабата метрика се явява метриката на Килинг - Картан, описваща завъртане на безкрайно малък ъгъл. В резултат на взаимни отражения възниква слабата метрика, от която се образува пространството на събитията, паралелните пространства, микросветовете, а също се формират условията за преход между тях. Отраженията между елементите на слабата метрика води до възникване на въртене, както на всяка точка от пространството, така и на Вселената като цяло. Чрез отражения тези въртения са свързани, защото правилата на отраженията определят характера на въртенето. В резултат на флуктуациите на субстанцията на отражението, възниква въртеливото поле. Чрез отражението, което поражда въртене на пространството, може да се управлява времето, тъй като то възниква като резултат от взаимоотраженията на две пространства. Има пряка зависимост между въртенето на пространството и времето и се отразява на всички паралелни пространства. Всяка точка от пространството има целия спектър от взаимосвързани състояния. Всяко ниво на торсионното поле има свои пределни скорости на предаване на взаимодействията. Отражението като същност е онзи предел, съществуването на който е необходимо и достатъчно за саморазвитието на материята и обратната връзка със свръхсъзнанието, и който сам в себе си има предел за себе си.

15. Торсионното поле влияе на структурата на източниците на други физически полета, на масата на покоя, на заряда, на времето и др.
 
16. Едноименните елементи в торсионното поле се привличат, а разноименните се отблъскват.

17. Торсионното поле има спинова памет - поради далекодействуващи сили и връзки (на принципа на взаимоотражението), но на всички нива на Реалността, подобно на многобройни холографски изображения, които са свързани едно с друго.

18. Торсионното поле може да въздействува на материални обекти без обмен на енергия.

19. Структурата на пространството, обусловено от първичното торсионно поле, при създаването му може да се разбере, ако си представим усукана нишка. Ако дебелината на нишката клони към 0, ние ще получим права, но тази права ще съхрани въртенето, което е било у нишката. От такива усукани прави е изтъкано първичното торсионно поле. Първичното торсионно поле е усукано, но не изкривено и няма енергия. Усуканите прави са структурни елементи на първичното торсионно поле и биват с ляво и дясно въртене, което дава възможност за двоично кодиране на всякаква информация. Броя на левите и десните структури е равен.

20. Първичното торсионно поле е полето на съзнанието - то съхранява и пренася информация без загуба на енергия и с неограничена скорост.

21. Торсионно поле може да възниква също при усукване на пространството под въздействие на съзнанието.

22. Електромагнитните полета са също източник на торсионни полета.

23. Измененията в торсионните полета се съпровождат от изменение на физическите характеристики и отделяне на енергия.

24. Всяка форма създава около себе си "торсионен портрет", т.е. статическо или динамическо торсионно поле. Торсионното поле оказва въздействие на кристализацията на солите, а също променя структурата на водата съобразно конкретната структура на торсионното поле. Торсионното поле променя кристалната структура и на металите - при въздействие на разтопени метали - променя се стъпката на кристалната решетка или метала променя структурата си в аморфна. По този начин могат да се увеличават якостта и пластичността на металите. Всеки магнит представлява източник на статическо торсионно поле, като северния полюс създава дясно въртящо се торсионно поле. Ако феромагнитен материал се завърти механически, то спиновете на електроните се ориентират по оста на въртенето. Механичното въртене създава кръгов ток, който поражда магнитно поле образуващо магнитния момент на отделния електрон, а изменението на механичното въртене води до изменение на магнитния момент. В резултат на въртенето магнитните моменти на отделните електрони се сумират и феромагнита става магнит. Обратно, ако се измени сумарния магнитен момент на електроните във феромагнетика под въздействие на външно торсионно поле, в резултат на това феромагнетика ще започне да се върти механично.

Свойства на структурата на пространство-времето, както и на ФВ:

1. Инертност

2. Изключителна еластичност

3. Неустойчивост на въздействие на външни полета, т.е. възприемане и съхраняване на информация и мигновено разпространение във всяка точка

4. Съхранение на информацията на холографен принцип

5. Притежава геометрични свойства - метрика, размерност, кривина, сигнатура, абсолютен паралелизъм и др.

6. Физически носител е на Световното поле на съзнанието.
Активен
delfin
Гост
« Отговор #2 -: Февруари 18, 2010, 02:22:46 »

Структура на пространство-времето на Вайценбек-Вейл


Неговата размерност е 10. В него съществуват две метрикитази на Риман, описваща безкрайно малко разстояние между 2 точки и тази на Килинг-Картан, описваща завъртане на безкрайно малък ъгъл. В пространството на Вайценбек се използуват конформните координатни преобразувания на немския математик Г.Вейл, които описват раждането на частици от вакуума, унищожаването им и взаимното им превръщане. Структурата на пространство-времето на Вайценбек-Вейл се определя от структурните уравнения на Картан. Структурни уравнения означава, че те имат геометрическа природа и не съдържат физически константи. Те определят въртенето на Ричи (т.е. усукването на пространство-времето), както и връзката между Римановата кривина и въртенето на Ричи. Ако тези уравнения се запишат във спинорен вид (със спинори от различен ранг), тогава те се разпадат на геометризираните уравнения на Хайзенберг, геометризираните уравнения на Айнщайн и геометризираните уравнения на Янг-Милс. Първите описват качествата и движението на елементарните частици, вторите описват общорелативистката електродинамика, а третите описват вътрешната структура на елементарните частици. Геометрията на пространството зависи от силите или от масите на телата, т.е. пространството не е абсолютно и еднородно и геометрията му се определя от големината и разпределението на телата. Не съществува и абсолютно време, което да тече съвършено еднакво за всички тела. Щом пространството и времето са относителни, то размерът на единицата за дължина и на единицата за време в подвижна и неподвижна отправна система, ще имат различна големина. Движението на масите се предизвиква от изкривяването на пространството, а изкривяването на пространството, се предизвиква от намиращата се в него материя. Също както около движещи се електрически заряди възниква електромагнитно поле, така и в пространството около всяко тяло възниква поле на привличане. Привличащите се тела изкривяват пространство-времето, в което се движат. На свой ред това изкривено пространство-време (поле на привличане) определя движението на телата, техните траектории и скорост. Телата раждат поле, а полето управлява движението и поведението на телата. Частиците са устойчиви и местни изкривявания на пространство-времето, а полетата по-малко устойчиви и разпределени.

Вакуум

Вакуума е първична праматерия, от която се ражда и в която изчезва материята.

Вакуума е потенциално състояние на всички видове материя. Физическият вакуум (ФВ) е сложен квантово-динамичен обект, проявяващ се чрез флуктуации. ФВ е материална среда изотропно (с еднакви свойства), запълваща цялото пространство (и свободното пространство и веществото), притежаваща квантова структура, която е ненаблюдаема в несмутено състояние. ФВ е съставен от елементи, образувани от двойки частица-античастица, вложени една в друга така, че системата да бъде електронеутрална и частиците са с противоположен спин, - т.е. системата няма и магнитен момент. Такава система частица и античастица, се нарича фитон. Фитона е съставен от виртуални двойки "частица-античастица", които образуват кръгови вълнови пакети, вложени един в друг. Тези двойки виртуални частици образуват система, която е електронеутрална. Спиновете на вложените един в друг кръгови вълнови пакети са противоположни, от което следва, че в такава система компенсацията ще бъде не само по зарядите, но и по класическия спин и магнитния момент. “Фитона" има едновременно свойствата на частица, както и на пространствено-времева структура. Основното състояние на този обект се определя от собствения му момент (спина) - чрез усукването на определени пространствено времеви характеристики. Пространството не е еднородно, а има две различни състояния - квазикристална структура (фитонната структура на ФВ) и вихрова структура (торсионните полета). На границата на двете състояния възниква електромагнитно лъчение при t = 2,7 К и се разпространява чрез микроструктурата на пространството. Честотата на това излъчване е непостоянна и зависи от размерите на вихрите, които приемат формата на тръби и нишки. Тези тръби и нишки пронизват цялото пространство и съществуват неопределено дълго. Под въздействие на външни полеви източници - електромагнитно поле, гравитационно поле и полето породено от класическия спин, се осъществява поляризация на вакуума. Спонтанно или под външно въздействие фитоните се разпадат и предизвикват спинова поляризация на вакуума - ляво и дясно ориентирани обекти, притежаващи само спин - без маса, заряд, енергия и импулс и имат изключителна проникваща способност - практически мигновено са навсякъде и винаги. Неутриното например, пренася само спина (въртенето), а няма маса и заряд - то е една от разновидностите на динамическото торсионно поле в чист вид. Взаимодействията между торсионните полета, се наричат още спин-спинови взаимодействия. Една от особеностите на вакуума е наличието в него на полета с енергия (физическа, не фина), равна на нула и без реални частици. Това е електромагнитно поле без фотони, пионно поле без пи-мезони, електрон-позитронно поле без електрони и позитрони. Но щом има поле, то трябва да трепти. Такива трептения на вакуума се наричат нулеви, защото там няма частици. При трептенията се раждат кванти и изчезват - те живеят много кратко време. Времето на живот на мигновен електрон е около 10 на минус 21 степен секунди, а на мигновения неутрон 10 на минус 24 степен секунди. Обикновения свободен неутрон живее минути, а в състава на атомното ядро живее неопределено дълго, както и електронът. Частиците живеещи много кратко са наречени виртуални. Ако физиката не може да открие отделна виртуална частица, то сумарното им действие върху обикновените частици се фиксира отлично. Прехода на материята от виртуално в реално състояние става в резултат на спонтанни флуктуации или под въздействието на вече родена от вакуума материя. Оказва се също, че виртуалните частици възникват не само във вакуума. Те се пораждат и от обикновените частици. Електроните постоянно излъчват и веднага поглъщат виртуални фотони. Всяка елементарна частица се движи съпроводена от цяла свита виртуални частици. Около ядрата лети сплескан по орбитата облак, като частиците в ядрото се задържат заедно, благодарение на обмена с други частици. Ако във вакуума постъпва енергия от някакъв външен източник, като например външно гравитационно поле, тогава виртуалните частици биха могли да станат реални.

Частицата представлява граничен случай на чисто полево образование, когато масата или заряда му клонят към постоянна стойност. Вакуума ражда 3 разновидности частици - брадиони - с положителна енергия на покой, люксони - с нулева и тахиони - с отрицателна енергия на покоя. Реално вакуума се намира под въздействието на материя, енергия и полета, които го променят във възбудено състояние. Има 3 вида възбудено състояние или поляризация:

а) Зарядова поляризация (смущение от заряд) - проявява се като електромагнитно поле. Тя се съпровожда винаги и от спиново поле, т. е. от торсионно поле.

б) Спинова надлъжна поляризация (смущение от маса) - проявяваща се като гравитационно поле - предизвиква появата на небалансирани инерционни сили, които движат материята.

в) смущение от класическия спин - напречна спинова поляризация - пораждаща спиново поле или още торсионно (притежаващо информационни, инерционни и др. качества).

Във физическият свят има само физически вакуум и неговите поляризационни състояния, които пък се изразяват, променяйки структурата на пространство-времето. Единен носител на полетата е физическият вакуум и всички те се явяват негови различни фази. Физическият вакуум е материалната среда, осъществяваща взаимодействията и раждаща елементарните частици. ФВ е преносител на торсионните взаимодействия. Във вакуума съществуват критични точки, в които всички нива на реалност, се проявяват едновременно във виртуален образ. Достатъчно е незначително въздействие върху тези точки чрез полето на съзнание и това ще доведе до раждането на материя. Светът на психичната енергия, а също и светът на мисловната имат взаимни преходи и взаимовръзки с физическия свят от типа на преминаване на полевите образувания в материя и обратно - т.е. съществува материализация на мисълта и дематериализация на веществото в мисъл. От вакуума могат да се раждат и да изчезват в него не само елементарни частици, но и по-сложни физически обекти.

Вакуума е безчастична форма на материята, чиято плътност се изменя според действащите върху вакуума сили. Гравитацията е присъща и на масата на вакуума, т.е. телата привличат към себе си вакуума, подобно на земното притегляне. При движението на едно тяло, заедно с него ще се движи и окръжаващият го вакуум, ако не действа друга, по-голяма сила. Вакуумът не просто се увлича от движещото се тяло, а изпълнява ролята на истински ръководител на всяко движение. (Вакуумът и контролираният от него обект представляват затворена система). В природата няма абсолютно неподвижен вакуум. Вакуумът, притежавайки маса, винаги се увлича от това тяло, чиито гравитационни сили преобладават.

Тези процеси на генериране на реални от виртуални частици, са в основата на т. нар. квантово изпарение на черните дупки. Такива факти, като телепортирането на предмети показва, че е възможно "потъването" им във вакуума, както и раждането от него не само на елементарни частици и античастици, но и на по-сложни физически обекти. Например - под въздействие на лазерен лъч могат да се създадат светлинни, а едновременно с това и радиовълнови копия на всякакви материални обекти и да се предават на огромни разстояния, практически моментално. По принцип е възможно и човекът да бъде "записан" със светлина, да бъде "разглобен" на радиовълни и в такъв вид да бъде пренесен навсякъде. А след това, този, така наречен "радиопортрет", може да бъде отново превърнат в светлинен образ. Светлинните радиовълнови копия представляват информация, записана в торсионните полета, а физическия вакуум позволява да се предава тази информация моментално на каквито и да е разстояния и без изкривявания. Във физическия свят не става нищо друго освен изменение на кривината и усукването на пространство-времето, а материята представлява сгъстено пространство-време.

« Последна редакция: Февруари 19, 2010, 02:19:27 от delfin » Активен
delfin
Гост
« Отговор #3 -: Февруари 18, 2010, 02:23:26 »

Световно поле на съзнанието (СПС)

Пространството може да се усуква по най-разнообразни геометрични закони и неговите качества са информационни като на човешкото съзнание, но в много по-огромни размери. Извън нашето съзнание във всяка точка от пространството съществува в гигантски размери съзнание различно от човешкото, а нашето съзнание има канали, с които при определени условия влиза във взаимодействие с него.

Първичното торсионно поле представлява СПС (финия свят) и има памет, мислене - качества на съзнание безкрай пъти по-големи от човешките. Пространство-времето е физическият носител на световното поле на съзнанието. То едновременно притежава както геометрични свойства /метрика, размерност, кривина, сигнатура, абсолютен паралелизъм и др./, така и свойства подобни на човешкото съзнание /памет, мислене и др./, но безгранични по своите възможности. Вследствие на информационни въздействия, може да се измени енергийното състояние на обектите на въздействие.

Енергоинформационният обмен във Вселената става практически мигновено чрез структурата на пространството. Торсионната компонента на физическия вакуум въздействува върху качествата и структурата на обектите във веществено-енергийния физически свят посредством информация. Първичното торсионно поле (ПТП) поражда особен род инерционни сили, действуващи на всички видове материя. При това въздействие възникват не само нови форми на преустройство на празното пространство, но се развихрят и нови флуктуации от виртуални частици, породени от инерционните сили на ПТП, което предизвиква както деформиране на предметите, така и тяхното придвижване в пространството, а също и други явления. Информацията се предава чрез промяна структурата на пространството, а няма предели за многообразието на структурните преобразувания на пространството. Формите на Реалността се съдържат не във физическият свят, а в структурата на съзнанието. При динамичното равновесие, всяка промяна в състоянието на системата предизвиква еквивалентна промяна някъде другаде в нейната структура. Категориите на материята и съзнанието представляват вложени една в друга проекции на една по-висша реалност.

Напълно подредената част от "Абсолютното нищо" има отношение към създаването на Световното поле на съзнанието, за което осредняването на физически величини не играе никаква роля. Вторичните ефекти на силовите физически полета като черни дупки, бели дупки, силни лазерни и електромагнитни полета, могат да "отворят" пространството към Световното поле на съзнанието до такава степен, че в него да "потъват" цялостни веществено-енергийни системи. При такъв процес информацията за веществено-енергийния строеж на физическите тела се запазва изцяло, в рамките на стабилна информационна матрица, оформяща се в торсионния вакуум, която по-късно при подходящи условия може да възпроизведе материята на веществено-енергийно ниво.

Основната енергия, действуваща на полето на съзнанието на Вселената, е психичната енергия. Съществува активно взаимодействие между човешкия мозък и Световното поле на съзнанието (СПС). Това поле носи информация за цялата реалност, но не предопределя в абсолютен смисъл хода на събитията във физическата реалност. СПС е способно да въздействува на човешкото съзнание, в резултат на което възниква мислово и езиково изразяване на научното знание. Човешкото съзнание е способно да се включва в полето на съзнанието и чрез него да въздействува на физическия свят. В процеса на отразяване на някоя идея, съзнанието влиза във взаимодействие със съответната й структура на вакуума. При определени условия информацията за бъдещи събития във физическата реалност може да получи пълно реализиране. Това означава, че част от събитията могат да бъдат повлияни от различни фактори, включително и от взаимодействието между човешкото съзнание и СПС. Информацията е формата на всичко, тя е потенциал на бъдещата енергия. Информацията не намалява от това, че се употребява, а обратно се размножава. Информацията е мярка за изменение във времето и пространството на структурното разнообразие на системите. Животът би бил невъзможен, ако живите същества не улавяха информацията, която постъпва от обкръжаващата ги среда, ако не умееха да я преработват и да я обменят с други живи същества. Информационното поле на Вселената е многослойно и при това всеки слой е свързан йерархически с по-висшите слоеве, чак до Абсолюта. Информационното поле на Вселената е жива система, способна да получава информация, да я съхранява, да се учи от нея, да създава нова информация в себе си и да дава по своя воля разпореждане за материално движение и действие. Всяка материя притежава съзнание при това, колкото по-висша е степента на взаимодействие на материята с информационното поле, толкова по-високо е съзнанието на материята. Във финия свят протичат главно процеси на информационен обмен. Финият свят съдържа набор от информационни матрици, по които се реализира изграждането на материалния свят, както и съдържа информация за всичко материално. Единното информационно поле на Вселената, съдържа информация не само за Вселената като цяло, но и за всички нива, светове и обособени същности, както и за човешкото съществуване. Единното информационно поле съхранява в себе си холограмите на всеки човек с неговия свят от чувства и мисли. Носител на информация във физическия свят са електромагнитните вълни. Нашето зрение, слух, обоняние, вкус и осезание функционират на ниво атоми с помощта на електромагнитното поле. Човекът и животните имат акупунктурна система, способна да възприема външни сигнали и да ги трансформира в съответните форми на вътрешна активност. Материалния носител на информацията във финия свят са торсионните полета или торсионните вълни. Те са начина за въздействие на финия свят върху материалния. При въздействието на външни торсионни полета, в клетките на мозъка се формират спинови структури, които извикват в съзнанието съответни образи и усещания. Нашите мисли и чувства са торсиони. Мисълта може да влияе сама на себе си, тоест представлява самоорганизираща се структура, която има самостоятелен живот. Мисълта се ражда и веднага за нея знае целия свят, затова човек се проектира във Вселената в пропорции, несравними с големината на физическото му тяло. Всяка мисъл, звук дума излъчвана от нас изкривяват ФВ около нас и създават торсионни полета. Съзнанието е способно не само да създава мисъл-форми, но и по свое желание да ги изгражда от виртуални частици. С помощта на торсионното поле до всяка клетка на човека достигат всички мисли, чувства, желания, посоките на жизнената дейност, неговите стремежи.

В човека има няколко нива на торсионните полета, които съответствуват на невидимите енергийни тела - чакрите. Колкото по-високо е разположена чакрата, толкова по-висока е честотата на полето. ФВ се явява носител на торсионните полета, а те на свой ред са носители на съзнанието. Съзнанието е творяща информация. Световното поле на съзнанието действува като регулатор или по-точно като посредник между Бога и физическият свят. Светът е устроен по технологичният модел на холограмата. Светът е колосална холограма и всяка негова точка има пълна информация за света като цяло.

Холодвижението е описание не на структурата на обектите, а на структурата на техните взаимоотношения и различните движения, които те извършват. Това позволява да се отчитат както принципното единство на Вселената, така и нейната динамична природа. В началото на 60-те години унгареца Денис Габор изобретил холограмата. За да подобри чувствителността на електронните микроскопи, той разработил нова техника на фотографско запаметяване. Запечатал на филма не интензитета, а съотношението на интензивност между определен светлинен лъч и съседните лъчи. Например отрязваме от фотоплаката с холографската снимка на човек най-горната част. После прожектираме тази част, за да наблюдаваме получената от нея картина. Но сега не виждаме само главата, т.е. най-горната част на първоначалната снимка, а запечатания на първоначалната плака цял човек, тъй като всяка част от холограмата съдържа цялата картина в сгъстена форма. Американският неврохирург Карл Прибрам открил паралел между холографският ефект и поведението на мозъка. При създаването на холограма първо светлинните вълни се кодират. Чрез после прожектираната холограма образът отново се декодира и подрежда. По подобен начин мозъкът може да разшифрова запаметените от него информации. И също както холограмата, може да запамети на нищожно малко място милиарди информационни единици. Ако мозъкът наистина функционира като холограма, то той би могъл да има достъп до по-голямо цяло, едно поле или "холистичен честотен обхват", който надхвърля сетивните ни възприятия за границите на пространството и времето. Човек представлява самопрочитаща се текстова структура - холограмна матрица, а на една холограма могат да се запишат множество холограми и в зависимост с каква светлина е осветена холограмата, се получава различно изображение. В резултат на това възниква светлинен и акустичен образ на организма и на следващите поколения, в зависимост от това с какъв цвят е прочетена холограмата. Ако се въздействува на молекула ДНК с лазер, тя започва да свети и издава звук, т.е. получава се светлинен и звуков образ на определена холограма. Тъй като всеки аспект на Вселената се изразява чрез трептения и всички вълнообразни форми на израз се смесват в главната холограма, всеки аспект на Вселената съдържа знания за цялото, всеки отделен аспект има способността да притежава познание за всички други отделни аспекти вътре в главната холограма. Времето в тази холографска Вселена е възможно да се движи многоизмерно в много посоки. Чрез медитация целенасочено се разширява областта на взаимодействие на собственото съзнание с информационното поле, носител на което е първичното торсионно поле. Медитацията може да успокои мозъка за да се настрои той в резонанс със Световното поле на съзнанието, постига се синхронизиране на цялата церебрална (мозъчна) кора. Ако това стане, зашифрованата информация за Вселената холографски се разшифрова и индивидът ще преживее състояние на единение със съзнанието на цялата холовселена.

Теорията на далекодействащите сили и полета се основава на едно ново схващане за ролята на времето във физическата реалност. Това произтича от анализа на решенията на класическото вълново уравнение във физиката. Това уравнение допуска два основни типа решения - закъсняващи и изпреварващи потенциали на Вихерс. Равноправието на тези два класа решения формално изисква в теорията на движещите се заряди да се допусне, че наред с обичайния причинен поток на времето - от миналото към бъдещето (закъсняващ потенциал на Вихерс) съществува и обратния поток на времето - от бъдещето към миналото (изпреварващ потенциал на Вихерс). Съгласно Уилър и Файнмън вълните, породени от ускорената заредена частица, предизвикват съответни движения и в обкръжаващата среда. Отделни нейни части започват също да излъчват и на свой ред да изпускат вълни със закъсняващ и изпреварващ характер. Изходната и вторичната вълни интерферират, в резултат на което изпреварващата вълна изчезва и остава единствено закъсняващата. В такъв случай "реалният свят" /осезаемият/, би следвало да съдържа в себе си и информацията за бъдещи събития. Могат ли да съществуват такива части от "реалността", в които интерференцията на двата вида вълни, отговарящи за фундаменталните физически сили, да бъде невъзможна? Оказва се, че такава среда по принцип е "универсалното поле на съзнанието", а вълните които не се подчиняват на модела на Уилър-Файнмън, са торсионните. Изпреварващата компонента на торсионните полета се поглъща много по-слабо, отколкото в полетата на четирите фундаментални физически взаимодействия. Оказва се, че в тази "реалност" не остава никакво място за проява на случайностите. Наличието на информация за цялата физическа реалност както за минали, така и за бъдещи събития, обаче не означава твърда опеделеност на нещата. Наличието на свободна воля е показателно, че формата на естествения интелект, проявяващ се в СПС, притежава също качеството да мисли, което наблюдаваме и при човека. Всемирният Разум, съсредоточен в информационното поле на света, може да натрупва от само себе си знание, което се превежда във физическия свят на разбираем за него език и който в крайна сметка осигурява световното равновесие и всеобща хармония.

Единството на пространство и време предполага неравномерно протичане на времето. Времето в цялото безгранично пространство е недвижимо и затова информацията за миналото е симетрична на информацията за бъдещето. Времето, което ние измерваме не е физическа същност, а местна математическа характеризтика, отразяваща скоростта на измемение на превръщането на една форма на материята в друга. През 50-те години Кибл и Шиама показват възможност да се свържат пространствено-времевите усуквания със собствения момент на импулса. Руският учен А. Е. Акимов изказва пръв идеята, че индивидуалното съзнание е способно да променя структурата на пространство-времето, което от своя страна въздейства върху формите на веществените предмети. Електомагнитните полета имат линеен характер. Сумата от линейни величини отново е линейна величина, имаща същия характер. Определяйки вектора на електромагнитната вълна като сума от линейни вектори, ние не можем да опишем как съставните части са го определили по начин, който да не обезличава тяхната /на частите/ индивидуалност. Нелинейния характер на торсионните полета като сумарен ефект от множество въртеливи движения, е лишен от това неудобство. Торсионните полета не изчезват като индивидуалност в тяхното сумарно действие.
Активен
delfin
Гост
« Отговор #4 -: Февруари 18, 2010, 02:24:20 »

color=red]Свръхсъзнание "Абсолютно нищо"[/color]

Очевидно, за да се достигне до нивото на подреденост, обусловено от същността на първичните торсионни полета /Вселенското съзнание/, е необходима намесата на някакво активно начало - Абсолютно свръхсъзнание ("Абсолютно нищо").

"Абсолютното нищо" притежава максимална устойчивост и съдържа в себе си някаква потенциална матрица на всичко възможно в природата. То съдържа две същности - напълно подредено състояние и напълно хаотично състояние. Подреденото нищо - е състояние на прономерованото пространство, когато съществува система на отчет. Това прономероване се извършва от първичното свръхсъзнание което управлява "Абсолютното нищо". Творението на това "Абсолютно нищо" можем да наречем първично поле на информацията, отнасящо се за цялата физическа реалност.

Съществуват многомерни и паралелни пространства с различна топология (различни закони, начини на преструктуриране на пространството), които са свързани неразривно помежду си и с абсолютното първично свръхсъзнание. Прехода от "Абсолютното нищо" към първичното торсионно поле, може да се осъществява както спонтанно, така и под влияние на външно въздействие. Именно "вибрациите"ь идващи от това поле, са в състояние да въздействуват върху съзнанието на човека, предавайки му по особен начин заключената в него информация. Първичното поле на информацията, първичната форма на реалност или "абсолютен вакуум " е хаотично състояние, имащо потенциал, който допуска обмен единствено и само на информация - там няма нищо конкретно, нито обособено отделно съзнание, нито материя. Само абсолютното първично свръхсъзнание е способно да обособи в неговата същност потенциала за конструктивност, чрез въвеждането на подходящо подреждане в него извършено с обмен на информация. Начина на организация и развитие на Вселената не са произволни, а са така подбрани, че да създадат условия за развитието на живота и на мислещи същества като хората. "Хаотичното" разширение на Вселената вследствие на "Големия взрив" съвсем не е хаотично, а е подчинено на някаква скрита сила, която точно следи и контролира то да има определени качества, които никога не биха се получили в стихията на една толкова колосална експлозия, каквато представлява този взрив. Вселената е устроена така, че нейната структура е приспособена за съществуването на живота и човека и началните условия се нагласяват от някаква неизвестна сила по начин, който гарантира появата и развитието на живота в нея.

Антропния принцип, който много от съвременните учени възприемат, гласи, че Вселената още преди раждането си е била програмирана така, че в нея да се появят вещества, жива материя и разумни същества. Във всяка частица материя е заложено "късче" от Абсолюта, който е високоразвита, творяща информация, способна да се самопознава и развива, т.е. Съзнание (Свръхсъзнание). Идеята надарена със Свръхсъзнание - това е Духът, който е непривързан към нищо, не прави нищо и не се стреми към нищо. Той просто съществува. Хелиево-метричните изследвания на земната кора и атмосфера доказват, че носителката на нашия живот - Земята, е жива същност, която е пределно енергонаситена и високоорганизирана система - съхраняваща идеални условия за биосистемите в средата на обитаване в течение на милиони години. Информационният слой на планетата съдържа цялата информация за нашата планета и за всеки човек на нея. Той обезпечава информационния обмен на Земята с Вселената и с всеки човек, който я населява. Бог е сътворил света за да може хората, създадени по негово подобие да го населяват. Ние съществуваме като отделни клетки от едно безкрайно тяло, което не може да бъде имитирано от какъвто и да е обединителен модел.

Някъде в дълбините на безпределния Абсолют се е зародила творческата идея за създаване на физическия свят и тя е надарена със съзнание. В резултат на това в Абсолюта се образува гигантски информационен вихър, който се концентрира около първичната творческа идея за създаването на нашия физически свят. Когато концентрацията стига определен предел, гигантският вихър започва да се разпада на по-малки вихри, с дясно и ляво въртене. Възникват торсионните полета. Те се появяват във всички точки на Вселената и моментално я покриват цялата наведнъж. Така се е образувало информационното поле на Вселената. Нещата получават своето съществуване и своята природа посредством взаимосвързаността и не представляват нищо изолирани от цялото. Съществуването на съзнанието наред със съществуването на всички останали аспекти на природата е необходимо за самосъгласуваността на цялото. В системата на духовния свят могат да участвуват човешки торсионни структури, които имат определени качества. Очевидно най-важното качество е -  човешката торсионна структура да не нарушава хармонията и равновесието на духовния свят. Първичния вакуум представлява неизкривено и неусукано пространство и не участва в силови взаимодействия. От него се раждат първичните торсионни полета, т.е. съзнанието.

Първичните торсионни полета, появили се от усукването на пространството, са нелинейни и притежават сложна вътрешна структура, което им позволява да бъдат носители на огромна информация. Те носят знания за бъдещето на Вселената. Те могат да влияят върху предмети и явления от материалния свят и да насочват хода на всички процеси. В течение на еволюцията, полето на Съзнанието на Вселената се запълва с информация, като се получава сложна спирала. Първичните торсионни полета пренасят информация, без да пренасят енергия и със скорост превишаваща скоростта на светлината, като се разпространяват и в бъдещето и в миналото. Присъствието на първични торсионни полета в пространството  прави структурата на физическия вакуум (не на първичния) неустойчив и предизвиква раждането на елементарни частици. Първичните торсионни полета пораждат физическия вакуум, а физическия вакуум е носител на всички останали полета - електромагнитни, гравитационни, вторични торсионни - породени от веществото.

Неподредено "Абсолютно нищо" - Физика на Хаоса

Неподреденото "Абсолютно нищо" е това, което създава подреденото. При неподреденото "Абсолютно нищо" информацията е равна на нула, защото е абсолютно балансирана във всяко отношение. Има теория, в която се казва, че само от определена граница надолу пространство-времето се хаотизира, т.е. разпада се на множество хаотично разположени подструктури, придобивайки формата на пеновидна структура. Беноа Манделброт е разработил геометрия, с която да описва всякакви неправилни форми, посредством математически величини наречени фрактали /математически съотношения за изобразяване на комплексни неправилни форми/. Фракталите на Манделброт са пионери на физиката на хаоса. Прехода от състоянието на ред към хаоса се подчинява на феномена на периодичното удвояване с периодичен фактор - 4,669201. Периодичното удвояване е в тясна връзка с редица природни явления - например врящата течност, която преминава в газообразно състояние, т.нар. "пърхане на сърцето" като преход към сърдечна атака, преходните процеси при включване и изключване на електрическите вериги към захранването, интегрираните компютърни системи от определен порядък и комплексност нататък, все повече наподобават поведението на биологическите системи и показват все повече функционални смущения, каквито досега са били обичайни само за биосистемите. Фракталната физика обяснява защо от хаоса възниква порядък (информация) - тя се нарича още спирална физика или физика на еволюцията.

Теорема на Годел за познанието

Тя гласи, че обясненията на безкрайното не могат да бъдат достигнати, използувайки крайни средства. Другояче казано - нашето рационално мислене и здрав размисъл не са достатъчни за разбирането на истинската природа на действителността (реалността). И колкото по-дълбоко навлизаме в новите научни открития, толкова повече навлизаме в слоестата тъкан на илюзията, майата. Не можем да знаем всичко относно дадена ситуация когато сме вътре във ситуацията. Само вън от ситуацията можем да разберем нейните връзки с останалата действителност, а това не е възможно в рационалния свят. Ние не можем да разгледаме Вселената от всички ъгли и да добием цялостна представа за нея като единно цяло, тъй като тя е необятна. Така че разглеждайки отделни нейни части и закони, правейки предположения, приближения, опростявания, ние винаги добиваме изкривена и частична представа за Вселената. Ако успеем да погледнем на Вселената извън нея, ще добием точна представа за нея. Истинска представа само за даден обект можем да получим, влизайки във връзка със Световното поле на съзнанието. Чистото знание получава само човекът със чисто сърце. Само високонравствените хора могат да използуват достиженията на науката за благото на човечеството.

Активен
delfin
Гост
« Отговор #5 -: Февруари 18, 2010, 02:25:00 »

Биологическа материя

Опитно е установено, че гените на белтъците и гените на РНК съставляват едва 1-5% от цялата дължина на ДНК в хромозомите. Останалата огромна част на ДНК се оказва напълно излишна от гледна точка на веществено-химическия структурен подход. Тази "излишна" генетична част обаче има отношение към създаването на интегралното биополе, което в крайна сметка определя характера на структурата на организмите, както и функциите на отделните им органи. ДНК представлява един своеобразен език осъществен чрез подреждане на материята, който е в резултат пък на торсионната матрица /първичните торсионни полета/. При точността на кодирането на последователността на аминокиселините в белтъците, по странен начин е дадена възможност за промяна чрез особено увеличение на степените на свобода във връзките, осъществявани с транспортните РНК. Белтъкът представлява някакво дълго изречение, записано с помощта на 20 букви (аминокиселини). Хромозомите са конструирани не само от химични елементи, но също така и с помощта на вълнови, образни и дори естетически, които представляват паралелни холограми и във вид на хармонична цялост, подобно на музикална творба. Биологичните структури са способни сами да прочитат своята информация. Клетките разговарят помежду си, а генетичният апарат притежава безкрайно множество от езици.

Белтъците на живия организъм формират съответствуващ на тяхната молекулярна структура вълново информационен портрет образуван от сумарното електромагнитно поле на клетките и тъканите на индивида. По такъв начин белтъчните структури на живите клетки генерират статическо електричество като основа за формирането на собствени информационни излъчвания в оптическия диапазон (ултравиолетов, инфрачервен и видим), както и за излъчването от макроскопичните нервни центрове и органи в радиодиапазона на свръхдългите вълни. Тези излъчвания на клетките и тъканите на органите създават сумарни енергоинформационни обвивки около човешкото тяло. Тези обвивки в съответствие с честотния диапазон на излъчване се наричат ефирна, астрална и ментална. Биологичните процеси и явления са чувствителни към състоянието на спиновите степени на свобода на атомите и молекулите, влизащи в състава на биологичните клетки, т.е. съществува биологическо действие от страна на торсионните полета, обусловено от спиновете на съставните частици на органичните вещества.

Усилващ ефект върху това действие оказва особената организация на мозъка, която притежава приспособена към това въздействие структура - невронната мрежа. С нейна помощ торсионните полета (ТП) индуцират определени образи в нашето съзнание. Собствените торсионни излъчвания на съзнанието могат да бъдат във взаимно еднозначно съответствие с характерните торсионни излъчвания на СПС (телепатична връзка между индивидуалното съзнание и СПС). В рамките на такъв "контакт" между нашия собствен мозък и ТП във физическия вакуум, в клетките на невронната мрежа на мозъчната ни материя, могат да се сформират спинови структури, които да предизвикат в съзнанието на оператора, съответствуващи на информацията в СПС образи и усещания. Процесът на мислене и вземане на решения се осъществява извън мозъка, в друго измерение - в сферата на съзнанието, а нашият мозък отработва само следствието от процеса на мислене - неговият резултат.

Мозъкът на човека е система за управление на физическото тяло и канал за свързване на физическото тяло със съзнанието на човека. Той обезпечава избора на нужната информация и нейната обработка до състояние, което може да бъде възприето. Торсионният вакуум е първопричина за закономерностите, които определят появата на биологическата материя. Следователно органичните вещества не са резултат на биохимичната еволюция - чрез постепенно усложняване на химични съединения, а са резултат на космическа еволюция, подчинена на универсални закони.

Човек има специални нервни центрове (чакри), които са регулатори на всички психо-физически процеси, ставащи в организма. Тези центрове работят в свой диапазон от честоти. Посредством тях става енергоинформационно взаимодействие на човека с обкръжаващата среда и цялата Вселена. Съзнанието на човека е способност да променя самия себе си, нещо което е твърде различно от обичайната самоорганизираща се система. Иначе как бихме могли да обясним духовната еволюция на човека, неговата творческа дейност и стремежа му към познание. Структурата-текст (информация) на ДНК в генома представлява своеобразен квазиезик, който притежава потенциално неизчерпаем запас от "думи". Гените не са единствено наследствени, а те отразяват и нашата личност, която създаваме във всекидневния си живот. Цялата ни симпатикова дейност също се отразява от нашите гени. Гените не са само наследствени, защото синовете на едни и същи родители могат да бъдат противоположни по характер и поведение. ДНК има базова структура от азот, захар и фосфати и когато тяхната последователност се промени, клетката отчита промяна в характера на човека. Когато водата в клетката пресъхне поради десностранна дейност, фосфатът става летлив и човек става агресивен. Когато човек е твърде примирен, въглихедратите го правят летаргичен и покорен. Азотът дава равновесие и когато вътрешната енергия на еволюцията - излъчва азот към клетката, тя придобива нова форма, характерна за еволюиралото себе. Душата се грижи за нашето благосъстояние и невинност. Тя пази добродетелта и добротата в човешкия ум и ни спасява от разрушение. Всяка клетка има рецептор, който се грижи за вътрешната атмосфера на клетката посредством контрола на рецептора. Когато душата бива предизвикана от грешните действия на човек, тя въздействува върху рецептора на клетката и той в крайна сметка разстройва вътрешната среда на клетката, което променя базата данни на клетката в ДНК. Така от гените можем да разберем характера на човек. След себереализацията (самопознанието) гените се променят и настъпва пълна трансформация. Парасимпатиковата нервна система се образува от пръстените на лявата и дясна симпатикови нервни системи. Пръстените съответствуват на гени, които биват засегнати от ежедневната дейност на нашите лява и дясна симпатикови нервни системи. Всичко което сме постигнали в нашия еволюционен процес се проявява в нас чрез нашата централна нервна система. Човек може да създава биогравитационно поле и да черпи енергия от състояние наречено биовакуум.

Живото вещество (Душата), отначало се проектира като холографски полеви образ и на базата именно на този образ, изгражда конкретното си земно биохимично тяло. Такава холограма възниква още преди раждането на цялостния организъм. Вълновия образ се запълва с материя, подобно на това, както леярската форма се запълва с отливката.

Духът внедрява, управлява, обединява психиката с тялото, създава тяхното структурно-функционално единство. Духът превръща психиката в телесно единство. Пак той - Духът разединява психиката и тялото в момента на умирането.

Десните торсионни полета действуват на човека положително, ако не превишават някакъв праг на чувствителност. Външното торсионно поле поляризира вакуума в района на главата и предизвиква спинова поляризация на елементарните частици на мозъка, т.е. спиновете на частиците се ориентират по външното торсионно поле. Тази външна информация се преобразува от мозъка в неврохимични и хормонални процеси. Сред химичните системи, които се регулират от хипоталамуса има голям брой невропептиди, включително добре известните днес ендорфини, които имат съвършено сходно с опиума успокояващо и обезболяващо действие. Невропептидите са дуалистични: понякога се държат като хормони (химични вещества, които предизвикват изменения във функционирането на организма), а понякога като невропредаватели (химични вещества, предизвикващи изменения във функционирането на главния мозък). Когато действат като невропредаватели в главния мозък, невропептидите обезпечават откриването на нови невронни пътечки. Става съществено увеличение на количеството информация, която се обработва за единица време.

Едно голямо изхвърляне на невропептиди може да се възприема като озарение. Когато невропептидите напускат главния мозък и започват да действуват като хормони, те взаимодействуват с всички важни системи, включително и имунната. Повишената активност на невропептидите предизвиква повишена съпротивляемост на организма срещу болести, вътрешно усещане за "добро самочувствие" и изблик на надежда и радост в болния. С други думи, колкото се подобрява нашата способност за обработка на информацията, толкова се подобрява и съпротивляемостта срещу заболяване. Невропептидите проникват във всички течности в организма (кръв, лимфа, цереброспинална течност и др.), а също и в междините между невроните. Огромно значение има емоционалната окраска на нашите думи. И ако речта ни е ласкава (създадените от речта торсионни полета са десни), то в мозъка ни се отделя повишено количество невропептиди, които по-нататък сами ще свършат своята работа. По този начин човек разполага с възможност за въздействие върху собственото си излъчвано торсионно поле: чрез ритмичност на дишането, вътрешна настройка, контрол над мислите, йога.

Душата контролира всички жизнени процеси в нашето същество - например движи сърцето чрез автономната нервна система, центровете от лявата ни страна захранват емоциите, а от дясната - физическата и умствена дейност.

Торсионната матрица на хората има свойството да се дели подобно на спираловидната ДНК в ядрото на клетката. Биологичните клетки имат качеството да се делят, като всяка нова част има същите свойства и структура, както и началната клетка. Освен това разделените части на торсионната матрица, които са идентични на първоначалната, имат свойството "да се обличат" веднага във "физическа обвивка", идентична на оригинала и имайки същите негови качества.


Влияние на торсионните полета (ТП) върху невронните мрежи

Малки възбуждания вследствие външни торсионни полета водят до големи изменения на вътрешните параметри. ТП влияят на спиновите структури, а те на биохимичните реакции. Сложната спинова структура притежава свойството памет поради нестабилност на спиновите степени на свобода. Тя се явява приемник на ТП при достатъчна лабилност на спиновете, а също и предавател на ТП. Затова при осъществяване на взаимодействие на 2 сложни спинови системи, е трудно да се определи едната система като приемник, а другата като предавател на информация.

Вследствие на взаимодействието изменения стават и в двете системи едновременно. Режимите, обезпечаващи спинов резонанс на някои ядра, имат голямо влияние върху биологичните обекти. Измененията в състоянието на ядрените спинове се предава на нивото на биологичните клетки. ТП чрез състоянието на спиновата подсистема (някои от съставляващите на неврона) могат да влияят на цялостното състояние на неврона и по този начин да оказват влияние на процеса на асоциативна памет, образно мислене при човека или рефлекторна деятелност при животните. Биологичното състояние на неврона обратно влияе на състоянието на спиновите подсистеми на неврона и поражда съответно ТП. От някакво начално състояние невронната мрежа еволюира в устойчиво крайно състояние, определено от величината и разпределението на връзките между елементите на невроните.

Тези връзки могат да се организират в процес на "обучение на невронната мрежа" или запомняне, така че крайното състояние на невронната мрежа да съвпадне с предварително зададено състояние. Някакъв образ във вид на зададено състояние на невронната мрежа се запомня като се записват връзките между елементите и след това може да бъде възпроизведен този образ във вид на крайното състояние на еволюиране на невронната мрежа. При това е достатъчно да имаме незначителна част от информацията за образа, за да може той да се възстанови. За възникване на връзки между две отделни невронни мрежи (на отделни хора) чрез торсионно поле, е необходимо да бъдат близки състоянията на невронните мрежи или, казано другояче, точките, представляващи състоянията на невронните мрежи в конфигурационното пространство, трябва да бъдат близки.

Например, на екстрасенса е достатъчно да приеме състояние само напомнящо с нещо състоянието на обекта и след такова непълно задание, невронната мрежа на екстрасенса ще бъде приведена в необходимото състояние по механизма на асоциативната памет - изменения стават и в двете взаимодействуващи системи - невронните мрежи. Силно и дълго емоционално напрежение например, ще се предаде на близките и обкръжаващите хора.

Телепатична връзка особено добре се удава между роднини с генетично сходство на техните мозъчни структури. Действията в психофизическата област - например психо-кинеза, телепатия, материализация на обекти и др. - това е способността да се формират с усилията на волята особено ефективни торсионни полета, които осъществяват съобразно мисъл-формата деформация на структурата на пространство-времето в желаното място. Колкото по ярък е образа в съзнанието на човека, толкова по-силно торсионно поле се излъчва и се образува по устойчив фантом-идея, който реализира идеята. Особена роля в процеса на обработка на информацията има предната област на лявото полукълбо и задната тилова част на дясното. При медитация става включване на допълнителни невронни вериги. Измененията в предната част на лявото полукълбо в Тета-1 диапазона (4-6 херца), е свързано с положителни емоции и активиране на подкоровите лимбични структури.
Активен
delfin
Гост
« Отговор #6 -: Февруари 18, 2010, 02:25:35 »

Биорезонансна диагностика и терапия

У всички живи и неживи същности има свой диапазон на излъчване. У всеки орган на човека има собствена честота. Човешкото тяло има мрежа от меридиани - канали по които тече загадъчна енергия - потока на живота съединяващ човека с Космоса. Когато каналите за получаване на информация се нарушат, някои клетки започват да работят сами за себе си. Те загубват връзка с външния свят и не получават команди от мозъка. Собствената им честота на колебание се измества и се наслагва на колебанията на клетките на друг орган предизвиквайки "повреди" и там.

Всички тези невидими канали за връзка с външния свят работят с електромагнитно излъчване и следователно, електромагнитната вълна може да възстанови нарушената връзка. На меридианите, както е известно има множество биологично активни точки. Всяка точка носи отговорност за органа, на когото съответствува и "вижда" в пределите на своя диапазон.

Електромагнитната вълна със зададена честота на колебание съответствуваща на колебанието на органа преди увреждането му, му помага да се възвърне в нормално състояние. По-силната вълна подтиска патологическата и тя постепенно угасва, отстъпвайки място на зададената. Болният орган постепенно се нормализира привеждайки в съответствие и увредените клетки.

По биологично активните точки с помощта на приемник и компютър се намира, така наречената "увредена тъкан", като предполагаемите диапазони се изобразяват на монитора. Достатъчно е информацията за излъчванията на органа да се пренесат на подходящ материал - вода, късче захар, вазелин, глицерин, магнитна лента и др. Например, водата преструктурира своята кристална структура и я прави подобна на това, което е "снел" компютъра от биологично активните точки. Сега водата излъчва тези честоти и се осъществява точен резонанс към органите и системите. Доколкото ние се състоим от 90% вода, болните клетки възприемат тази честота и оздравяват.

Това е метода на лечение на немския учен и изобретател А. Фол. Апарата на Фол позволява да се изяви алергена, да се тестуват зъболекарски материали за съвместимост с организма. Човек може да се лекува като слуша музика - например алкохолиците. При лечението по този метод, процеса на оздравяване е свързан с "развъртането" на болестта по обратна временна ос - тя отстъпва, преминавайки пред всички стадии на заболяването в обратен ред, давайки възможност да се узнаят и другите слаби места. Та нали, когато се е развивала болестта в процеса на информационните сривове са били включени и други органи.

При биологически нормално енергетическо състояние на акупунктурната точка възниква равновесие между диагностическия ток (на прибора) и противостоящия му собствен потенциал на меридиана и свързаната с него тъкан на органа. Ускорение на химическите реакции се наблюдава при възпалителни процеси, което се отразява в повишаване на показанията на прибора. При развитие на дегенеративни изменения в органа, разрастване на съединителна тъкан - скоростта на химическите реакции се забавя, което снижава показанията на прибора. По реакцията на организма в група активни точки, може да се определи наличие на патологичен процес, алергична реакция на определени медицински препарати и хомеопатични препарати, назначавани от лекарите.

Увеличаване на показанията над нормата 50-60, свидетелствува за ускорени химически процеси, дължащи се на инфекция, токсини (от ендогенен или екзогенен характер), алергени, в резултат от претоварване на централната и вегетативни нервни системи. Вследствие усилена компенсаторна функция, необходима за нормална жизнедеятелност на даден орган, вследствие заболяване на друг, става претоварване и това се отразява в снижаване показанията на прибора. Бавното падане на стрелката (увеличено съпротивление в точката) е признак на хронично заболяване и на хроническа стресова реакция на органа (образува се доминантно състояние на скрита възбуда в кората на главния мозък, което нарушава вегетативната инервация на органа). Бавното повишаване на стрелката - свидетелствува за "умора" на органа и за функционални нарушения.
Активен
delfin
Гост
« Отговор #7 -: Февруари 18, 2010, 02:26:09 »

УСТРОЙСТВО НА ВСЕЛЕНАТА И ЧОВЕКА


Водата е информационна основа на биологическия живот във Вселената. Във Вселената има 2 вида вода - две информационни основи - H2O - основа на биологичния живот във Вселената и LI2O - основа на всички звездни процеси. Водата съдържа в себе си информация за цялата Вселена и за собствената си структура в частност.

Вселената има информационно-енергийна клетъчна структура. Вселената е живо същество. Тя има свое управляващо ядро и управлявана система от информационно енергийни потоци. Отделния поток излиза от ядрото и се връща в ядрото за регенерация. От ядрото идва енергията на съзиданието. Управляващото ядро е регенератор на енергия, разумно творческо начало, програмира и координира всички процеси в света. Има два противоположни потока - създаващ, и връщащ отработената енергия - в тях е живота на Вселената. От ядрото излиза вихров поток във формата на спирала и също на спирала се връща в ядрото. Зараждащите се галактически слоеве се отдалечават от ядрото по енергийни стълбове. Информационно-енергийните стълбове на които се нанизват галактическите слоеве образуват 6-стенен конус. Ако се погледне този конус отгоре се вижда, че галактическите слоеве са разположени по върховете на шестоъгълник и всички те имат вид на спирала. Всички енергийни стълбове са свързани в клетъчна структура. Вселената нараства от ядрото към периферията.

Информационно-енергийните потоци образуват пространство и време, създават материя и обезпечават развитието й до самосъзнание. Изцяло Вселената може да се представи във вид на многослойни сфери, разположени около ядрото и имат вид на пчелни клетки. Ядрото на Вселената влияе на всеки човек, а енергията и информацията на всеки човек достига ядрото.

Един от основните закони при сътворението на Вселената е закона за глобалното Вселенско взаимодействие - всички същности се появяват и развиват само поради силата на глобалното взаимодействие с другите същности. Цялото не е сума от своите части, а само ги поражда. Без това взаимодействие същностите не биха могли да съществуват. Информационно-енергийното взаимодействие между всички същности дава възможност на отделната същност да се появи и съществува. Във Вселената има ясни причинно-следствени връзки - от ядрото на Вселената до клетките на организма и във всичко има ред и хармония. Човек е многослоен, както е многослойна и Вселената. Чрез нашите мисли, думи и дела ние сме най-мощните преобразуватели на енергия в Космоса. Всичко, което е създадено, приема енергия и на свой ред я отдава. Бог е създал Вселената, където непрекъснато става взаимен обмен на енергии, излъчвания, вибрации. Защо структурата на Вселената е във вид на пчелни клетки, защо такава структура имат и Земята и водата - защото тези клетки са структура, която позволява да се разпредели равномерно енергията във Вселената.

У живите системи торсионните полета са устроени доста по-сложно от тези на неживите. Например, аурата на човека се състои от 6 фини тела, обкръжаващи физическото му тяло, имащи форма на пашкул. Ефирното тяло представлява вторични торсионни полета породени от въртенето на частиците, съставляващи физическото тяло. Към финия материален свят се отнасят ефирното, астралното и менталното тяло, които са първични торсионни полета, свързани с чувствата и мислите на човека.

А към света на висшата реалност (духовния свят) се отнасят тялото на душата и тялото на духа, които определят същността на човека и съхраняват в себе си най-ценната информация за неговата еволюция. Тези тела представляват част от свръхсъзнанието. Ефирното тяло, състоящо се от вторично торсионно поле, предизвиква аномални явления като телекинеза, биогравитация и левитация. Съзнателното управление на торсионните полета може да доведе до промяна формата и вида на ефирното тяло на човека, а също и фокусирането му върху различни предмети. Такова фокусиране на вторичните торсионни полета довежда до изменение на въртенето на частиците вътре в обекта. В резултат на това, възниква нарушение на баланса на сумарните сили на инерцията (възникват нескомпенсирани сили на инерцията в дадена посока с определена големина - породени от промяна на центъра на масата вътре в обекта) и той започва да се движи.

Биоинтроскопията е метод за диагностика посредством създаване на образ ("виждане") на призрачното тяло на човека. Призрачното тяло дублира физическото тяло на човека във финоматериалното тяло. Ако екстрасенсите успеят да "поправят" полевата структура на призрачното тяло на болния организъм, то това води до цялостното оздравяване на физическо ниво. Но трябва да се отстранят причините за "изкривяване " на призрачното тяло. Астралното тяло е тяло на чувствата. Медиума може да създава свой астрален двойник, който е способен да се отделя от тялото и мигновено да се премества във пространството и времето, може да пътешествува във финия свят, като притежава много фино съзнание за всичко окръжаващо го.

Астралното тяло е посредник между по-нисшите и по-висшите тела. Нисшите проявления на астралното тяло са насочени към удовлетворяване потребностите на нисшите тела - физическото, ефирното и призрачното. Менталното тяло на човека се развива на основата на висшите проявления на астралното. Човек, който е развил своето ментално тяло, добива способност за телепатия. Телата на душата и духа, които са част от свръхсъзнанието, съдържат в информационен вид потенциалните възмож- ности за духовна еволюция и цялата информация за Реалността.


Приложение

През последните 15 години в Русия успяват да разработят комплекс от технологии, основаващи се на нови физически принципи - торсионни технологии. Тези технологии обхващат всички отрасли на народното стопанство и социалната сфера. Това са торсионната енергетика, торсионният транспорт, торсионните комуникации и свръзки, торсионно производство на конструктивни материали, торсионна геология и геофизика, химическо производство, екология, неутрализация на отпадъците от атомното производство и очистване на териториите от радиоактивно замърсяване, селското стопанство и медицината. Теоретичните изследвания се провеждат по програма, одобрена от Нобеловия лауреат акад. А. М. Прохоров. Голям принос в изследванията на торсионните полета имат акад. Е. С.Фрадкин. М.Гитман, В. Г. Багров, Д. Д. Иваненко, И.Бухбиндер. В металургията например, завършва проверката на торсионните технологии в заводските индукционни пещи. Учените усвояват методите за предаване на целенасочена информация - те заповядват на материала какъв да стане.

Възможността за ефективно взаимодействие между въртящи се обекти (т. е. притежаващи спин) с физическия вакуум, дава възможност за създаване на торсионни източници на енергия. Според Джон Уилър - планковската плътност на енергията на ФВ е 10 на степен 95 грама на см кубически, докато плътността на енергията на ядреното вещество е равна на 10 на степен 14 грама на см кубически, но други учени дават по-висока оценка за енергията на вакуумните флуктуации. Чрез торсионните смущения може да се освободи енергията на вакуумните флуктуации.

Проведени са успешни опити по предаване на информация с помощта на генератор на торсионно поле и приемник в Москва през 1986г. - мигновена връзка на всякакво разстояние независимо от релефа.

През 1997г. Антон Зайлинер в университета на Австрийския град Инсбрук за първи път извършва телепортация на фотон.

Представете си вашата снимка в паспорта. Обработвайки я по особен начин с торсионно поле, може да се види картина, излизаща извън рамките на снимката. Например, обувките, с които сте били, когато сте се снимали и които са останали извън кадъра. Такива опити се провеждат сега със снимки на звездното небе и повърхността на Земята. От всяка снимка на нейната повърхност, налагайки различни торсионни матрици, може да се види всичко, което се намира в дълбочина под земната кора. Това дава възможност да се откриват залежи на полезни изкопаеми, без да се излиза от кабинета.

Направени са обработки на снимки - с торсионно поле за откриване на полезни изкопаеми, нефт - успешно.

Много по-сложно е да се разработи апаратура, която ще прочете от снимка на човека неговата вътрешна същност и съдба.

Създадени са от академик Шипов торсионни двигатели, използващи съвършено нов принцип на движение.

Експерименталните резултати, получени в последното десетилетие от Мур, Кинг, Нипер и други показват, че загубите при освобождаване на енергията на вакуумните флуктуации са нищожно малки, в сравнение с получаваното полезно действие. В Русия е създадена експериментална топлинна установка от подобен тип. Резултатите от изпитанията надминават всички очаквания.

Направени са уреди за извличане на енергия от вакуума - например топлинни установки с КПД над 100%,за очистване от радиоактивни замърсявания, пречистване на питейни води и др.

Принципите за създаване на торсионни генератори са два:

Първият от тях се основава на една особеност на „атомите" на торсионните полета - фитоните, според която торсионното поле се нуждае от моделирането му върху много слаби електромагнитни вълни за да имаме ефективно разпространение в пространството на информацията, която тези полета пренасят. Напр. на този принцип са построени известните генератори на торсионни полета "Церпан" - на украинския учен Беридзе - Стаховский, както и "Форпост" на А. Павленко. Устройството „Церпан" напр. представлява две метални спирали, разположени една срещу друга, по които тече много слаб ток.Такива устройства освен това, трябва да са "калибрирани" за определени честоти, зависещи от спецификата на „Вибрациите" на самия оператор. Затова те се нуждаят от допълнителна настройка, подобно на настройката между оператора и люлеещото се махало използувано в радиестезията.

Вторият принцип за такива устройства се основава на торсионния ефект предизвикан от много бързо Въртящи се материални тела. Използува се обстоятелството, че около въртящи се материални среди с голям ъглов момент, пропорционален на масата на телата и тяхната ъглова скорост, се поражда торсионно поле. Напр., въртенето на Земята, е източник на т. нар. „хартманови полета", открити още през 30-те години на XX век, които са торсионни. Тези полета имат специфична структура, напомняща човешката мозъчна невронна мрежа. Земното торсионно поле е един огромен естествен генератор на въпросните торсионни полета. Те могат да се използуват с помощта на специални устройства, които отклоняват, отразяват и насочват земните торсионни вълни към определени обекти, включително и хора, страдащи от определени заболявания.

От споменатите по-горе устройства „Церпан" и „Форпост", напр. се излъчват калибрирани от операторите торсионни лъчи, настроени специално за конкретния болен човек. Тези лъчи сами отстраняват причината за някои тежки заболявания като например рака, без да се употребяват някакви лекарства. Интересното е да отбележим, че с течение на времето промените в човека, който оперира с „Церпан" или с „Форпост" налагат необходимостта от промени и в характера на взаимодействието между прибора и обслужващия го оператор. Човекът - оператор се променя, трябва да се промени съответно и прибора, който е бил настроен първоначално за него.

През 1982 г. обаче, при неизяснени обстоятелства умира внезапно Анатолий Александрович Беридзе - Стаховский, създателят на „Церпан". Мнозина свързват тази смърт с тайнствените въздействия, идващи от уреда му за лечение, който е бил прилаган дори в правителствената Кремълска болница. Не бе ли това предупреждение към хората от страна на Самия Бог, че оперирането с такива сили е опасно!

Активен
delfin
Гост
« Отговор #8 -: Февруари 18, 2010, 02:26:54 »

Делото на Беридзе се подема от учени, като А. Павленко и А. П. Сорочинский от Украйна, Акимов и Шипов от Москва. А. П. Сорочинский е разработил торсионен генератор, който вече успешно се прилага в топлотехниката. В сътрудничество с българска фирма, чийто ръководител е Христо Стоянов, е построено торсионно устройство за отопление на сгради, чието КПД надвишава 100%. Принципът на действие на тези отоплителни устройства е следният:

- Генераторът на А. П. Сорочинский за торсионни полета предизвиква „усукване" (торсия) на структурата на циркулиращата в устройството вода. Това „усукване" се наслагва върху „фононите" (т. е. върху квантите на колебанията на структурата), което усилва енергията на водната химична структура и така към нея се добавя допълнителна енергия, която не се отчита в обичайните формули за КПД, изведени в старата физика на базата на баланса на познатите там енергии - електромагнитната и гравитационната. Следователно, стойноста на КПД в тези устройства се дължи на намесата на новата форма на материята - енергоинформационната. Това е в нарушение на обичайните закони за запазване във физиката.

Същият торсионен генератор се използува успешно за пречистване на отпадъчни и битови води. С него напр., се достига 100% биологично очистване на питейните води чрез пропускане през тях на отрицателно поляризирани торсионни полета, които убиват всички микроорганизми.

В сътрудничеството между български и украински фирми и с подкрепата на българската група за теоретични изследвания в областта на торсинните полета, напр. успешно се разработват нови технологии, свързани с проблема за биобезопасността на широк кръг от електронни средства и уреди - телевизори, компютри, микровълнови печки и др.

В човешкия мозък има два основни вида такива излъчвания, известни в науката като алфа и бета вълни. Ако тези лъчения се възпроизвеждат от друг външен източник, попадайки в човешкия мозък те се проявяват като образи, мисли и усещания, съответстващи на характеристиките, които тези лъчения притежават в естествените за мозъка условия.

Ако построим апарат, използуващ „енергията" или по-скоро информационните качества на това поле, то ще реагира по-скоро като мислещо сьщество, отколкото като мъртъв енергиен обект. Ако ние работим с такъв апарат, нарушавайки законите на Бога (напр. морала), той може да се промени от само себе си и да ни накаже за това. Невярващите в Бога, неморалните, не могат да работят, създават или контролират такива уреди. Това е съвършено нов тип технология. Тя може да се прилага с успех само от морални и вярващи хора.

Десните статически торсионни полета оказват благоприятно въздействие на биологическите обекти, като например увеличават добива, ускоряват растежа и подобряват качествата на всякакви растения. Опити са правени например с торсионен генератор излъчващ на 5 м от растенията в диапазон от 1 до 512 килохерца.

Резултатите са показали, че се изменя проводимостта на тъканите на растенията, по различен начин в корените и стеблата и това води до голямо плодородие.

Създаден е многофункционален генератор на Акимов, който се използува за създаване на материали с нови физически свойства, а също и генератор на Смирнов, предназначен за изследване на въздействието на торсионните излъчвания на биологическите системи.

Аурата на много хора с повишено съзнание или в състояние на дълбока медитация може да бъде заснета и се вижда на снимки. Също така това се получава и при силни екстрасенси. Изследване с прибори на торсионните полета са показали, че торсионна аура притежават всички тела - минерали, растения, животни и човек, като разбира се при човека е най-сложна. Тази торсионна аура може да бъде показана на екрана на компютър във вид на честотно амплитуден спектър. Един от методите за наблюдаване на аурите е ефекта на Кирлиан - своеобразно светене близо до повърхността на тялото на човека. Това светене се фиксира със специална апаратура - например кирлианфотокамера, която представлява непрозрачен за светлината ръкав, в който е поместена фотокамера. В ръкава се поставя ръката на човека и се прави снимка на кирлиановското светене възникващо около пръстите. Биоинтроскопията позволява да се види аурата на хора, животни, растения и по нейното състояние (ако тя е по-тънка или прекъсната, пробита, има дупки) да се съди за състоянието на дадена област, орган или енергиен възел (чакра). Торсионното поле около човек се "вижда" чрез анализиране на електромагнитното поле, което съпровожда торсионното поле. По този начин например, се прави бърза диагностика на травмите на спортистите.

Заключение

Пространството и времето са многомерни, поради което съществуват паралелни светове с по фини енергии и по-различни закони, например света на чувствата, света на мислите, причинния свят, духовния свят и др. Физическия свят е отражение (проекция) на света на висшата реалност, а светът на висшата реалност е безкраен, вечен, неизменен. В него отсъствуват категории като пространство, време, движение, еволюция, раждане, смърт. Информацията е формата на всичко, тя е потенциал на бъдещата енергия.

Във финия свят протичат главно процеси на информационен обмен. Полето на съзнанието поражда всичко и нашето съзнание е част от него. Нивата на съзнанието са различни и най-финото от тях е вечно.

Задачата на човека е да подобри енергийния потенциал на своята Душа, т.е. да увеличи собствената честота на своето торсионно поле и да я приближи до честотата на торсионното поле на енергията на Светия Дух. В този смисъл това е енергийно очистване. Колкото повече е развит нервния център на сърцето със своята устременост към нравственост, толкова е по-висок творческият потенциал на човека.

Музиката, природата, мантрите, колективната медитация са мощни естествени източници на торсионни полета с дясно въртене т.е. с благотворно влияние и поради това се използуват за изчистване на чакрите. При подобряване на енергийния потенциал на човека той започва да чувствува прохладни вибрации на дланите. Това е усещане на енергийния потенциал на Светия Дух. Тогава автоматично се изменя менталното състояние и следователно модела на поведение. Само висшите нравствени постъпки се отразяват във висшето духовно съзнание, което е вечно, останалото съзнание е преходно.

Човек възприема информацията на Космическия разум в безмисловно състояние. Контактът между хората и Бога се осъществява чрез Светия Дух. Този най-висш Дух, обаче е много по-всеобхватен и всемогъщ от каквато и да е човешка представа за Духа изобщо. Само при сливането на съзнанието на човека със свръхсъзнанието на "Твореца", може да даде възможност на човека да твори Реалността наравно с Бога. Една много слаба и ограничена представа за "пътищата Божии" ние можем да добием чрез теорията на торсионните полета.

Бог желае съвместното творение и радостта за всички от Неговото съзерцание. Рождението, в което частичките от всичко ще се включат в едно, ще донесе радост за всички. Човек, новото творение, ще създаде и себе си, ще претвори в безкрайността чрез възраждането свое, повтарящо се, вечно. И сам, и многократно умножен, излъчвайки светлина незрима в единство слята, Вселената ще управлява. И на живота радостта на всичко той ще подарява. Бог всичко му е дал, дори от Него помисленото в бъдеще. Действителността трябва да се определя със себе си.

Вселената представлява мисълта, от мисълта се е родила мечта, отчасти е видима в материята тя. Когато до края на всичко стигне човек, ново начало и продължение ще открие мисълта му. От нищо възниква новото прекрасно раждане, като отразява, човешкия дух, стремежа, Душата и мечтата на човек в себе си. Човек е безкраен, вечен, в него са творящите му мечти. "В цялата Вселена една тайна съкровена да разкрие никой не успява - каква е силата, с която планът материален е бил сътворен, къде и в какво са свързващите нишки в него и в същността вселенска като цяло. И как, за сметка на какво планът способен е сам себе си да възпроизвежда? Тогава много същности вселенски започнали да се обръщат към човека. Те и до днес към него се стремят. И днес редица хора съобщават на околните, че невидим някой от Космоса с тях говори и себе си нарича разум, добра сила. И тогава, в началото, те към човека се обръщали ту с назидание, ту с молба. И една е същността на всичките въпроси, но маскирана различно: „Кажи, как и с каква сила Земята сътворена е, с всичкото живеещо на нея, и ти от що създаден си, велик човеко?" И той започнал да изисква отговор от Бога. А Бог не само че не отговарял - Той опитвал се да вразуми човека и молел се синът Му тоз въпрос от мисълта си да изтрие: - Мой сине, моля те, твори. На теб е дадено в земния простор и в световете други да създаваш. В реалност ще се претвори помисленото в мечтите ти. Аз за едно те моля - не се опитвай, не търси каква е силата, с която всичкото се твори. Бог се опитвал да го предпази от беди и вселенските войни да предотврати. Ако се разкрие тайната на сътворението, тогава във Вселената на другите планети би могло да възникнат форми на живот, по сила равни със земните. И двете сили биха пожелали да се изпитат една друга. И тогава би могла да започне вселенската война. По-добре принципът на творчеството (вдъхновение и сътворение) да остане в тайна.

Гордостта и егото спират вдъхновението и сътворението. Те карат хората да мислят да създадат нещо по-съвършено от това, което съществува. Оттам е и стремежа да се разглоби всичко и да се види как действува същността му. Те мислели : "На всяко нещо ти опознай строежа, тогава ще се възвисиш докрай". Това е причината за днешните беди и за отдалечаването от Божественото съзнание, от творчеството, радостта и блаженството.

Само добрите дела, мисли, думи, чистите желания способствуват за усукването на торсионните полета надясно и влияят благотворно върху всичко живо. Тогава тези полета стават особено високочестотни и информационноемки. Само висшите нравствени качества, Вишва Нирмала Дхарма, които са основа на чистата Божествена любов, любов без причина и очакване, любов заради чистата радост и вечното блаженство, любов, която е едно с Истината и Познанието - може да създава най-фините информационни полета, способни да създават и управляват цели светове, те са основата на живота, красотата и хармонията и са способни да усъвършенствуват сами себе си, те са безкрайни и вечни.

Ако Любовта във Всемира създава живота, то Мъдростта и Невинността го крепи, а Дхармата е тяхното проявление. Хармонията и Равновесието в Природата са външен израз на Мъдростта, а Радостта е усмивката на Мъдростта.
Активен
delfin
Гост
« Отговор #9 -: Февруари 18, 2010, 02:27:32 »

ЕНЕРГИЯ ОТ НИЩОТО


Интервю с Божидар Палюшев (от Соня Гълъбарова)


- Г-н Палюшев, какво е това торсионно поле?

- Торсия ще рече завихряне, усукване, въртене на пространството. Явлението ни е познато от материалния свят – представете си например въртенето на течността в чаша чай, който разбърквате с лъжичка. Или въртенето на земята около оста й. Теорията на торсионните полета доказва съществуването на нов тип физическо поле, което се поражда от усукването и вихрите в пространството. То е различно от известните ни досега гравитационно, силово, електромагнитно и слабо поле.
Торсионното поле не пренася сила и енергия, то има свойството да пренася информация. Всякаква – от структурата на вселената до биологичните видове.

- От къде идва тази информация?

- Източникът й е Световното поле на съзнанието. То има качества на човешко съзнание, но в много по-глобален мащаб. Много екстрасенси, които успяват да проникнат в него, го наричат информационна банка, колективен разум и подсъзнание, вселенски компютър.

- Съществува ли такъв?

- Теолозите го определят като Бог или Свети Дух. Теорията за торсионните полета е колективна, до подреждането й стигнахме няколко човека. Започнахме да я изграждаме в средата на последното десетилетие от миналия век и вече е научен факт.

Още Айнщайн е подозирал за съществуването на торсионните полета. Щом завършва своята обща теория на относителността, той започва работа по геометричната теория на електромагнитното взаимодействие, свързвайки го със свойството на пространството да се усуква. Работи до края на живота си, но не успява да я завърши. Признава пред близките си, че за този труд е хвърлил много повече сили, отколкото за теориите, които го прославят. И е убеден, че един ден това свойство на пространството да се завихря ще се използва от човечеството.

- Каква е ползата от вашата теория?

- Тя се роди в наши среди – Русия, Украйна, България. Синтезът й е събран в книгите ми “Физика на Бога”. От теоретичната разработка до практическото й приложение минаха само година-две. През 1993г. група учени започнаха да правят топлинни генератори за граждански цели, използвайки технологии, прилагани в руските атомни подводници. Оказва се обаче, че един от генераторите бълва топлина, без да е включен към никакъв източник на енергия. Те установиха, че генераторът е попаднал под въздействието на торсионно поле, получено вследствие на усукване на пространството и черпи енергия от него.

- Използва ли се за нещо тази енергия?

- Така се стигна до идеята за уникалния торсионен генератор, който може да намери приложение в медицината, енергетиката, екологията, буквално във всички области на живота. През 2000 г. компанията “Деметра-Гея 94” започна производството му. Експериментирахме го у нас в ТЕЦ “Трайчо Костов” и в един троянски завод. Стойността на топлината, получавана с него, е изключително ниска, защото енергията с която работи, идва от пространството, от физическия вакуум.

- Искате да кажете, че получавате топлина от нищото?

- Самият апарат представлява мощна помпа, която движи водата за отоплителната инсталация. Това е единствената механична енергия, която се изразходва. При движението си водата попада в полето на действие на торсионния генератор, той излъчва торсионна енергия, получена от завихрянето на пространството. Работниците в троянския завод, където подадохме топлина от нашия генератор, се уплашиха като видяха, че при изключена система ТЕЦ-ът им работи и топли. Спестиха се няколко тона гориво само докато правихме експеримента.

- След като торсионното поле пренася информация, може ли тя да се контролира от човека?
- Характерът на това поле позволява да се фиксира информацията, която носят различни химически вещества. Например антибиотик или друго лекарствено средство. С торсионния генератор можем да приемем информационната картина на антибиотика и да я фиксираме върху решетката на чиста вода. Изпита, тази вода има същия ефект като самото лекарство, без да има нужда то да се пие. Експериментът беше извършен в Украйна от руския акад. Сурочински и неговия екип.

- Какво друго може да се “фиксира” върху вода?

- Същият ефект с антибиотика може да се постигне и с допингов препарат. Информацията за него се пренася върху водна решетка, спортистът изпива водата, тестовете показват, че е чист, но спортните му резултати са невероятни. Така могат да се лекуват много болести, включително и рак, левкемия. Засега обаче нещата са на фаза опити, наблюдения. Те са доказали, че когато торсионният генератор облъчва болното тяло, въздейства избирателно само върху раковите клетки и ги унищожава. Здравите запазва непокътнати. Торсионният генератор има и друго приложение – за бързото стареене на виното. Френски учени вече са правили опити и доказаха, че облъченото с такъв генератор, кабернето остарява за секунди, вместо да отлежава с години.

- Докъде стигнаха опитите у нас?

- Идеята ми е да изградим в България научно-изследователски център, в който да привлечем не само учени, но и лекари, екстрасенси, лечители и да разработим приложението на торсионния генератор за лечебни цели.

- Ако това е истина, вие говорите за революция в медицината?

- Разбира се, че за това говоря. Но не само в медицината. Другата област са комуникациите. Представете си какво би станало, ако информацията почне да се пренася по торсионен път. Ще става за секунди, скоростта на предавания сигнал е почти безкрайна. Ще отпадне и сегашното централизиране на световната система за информационен обмен. Интернет ще ни изглежда тромав и примитивен и ще остане в историята. Възможно е да се създаде такова устройство, което да извлича база данни от световното информационно поле. Ако се научим да откриваме адресите на отделните информационни блокове, няма да имаме равни на себе си. Много учени вече работят върху такъв проект и съм убеден, че ще изработят и нов тип компютри. Сегашните ползват база данни, заложени от ограничения по възможности човешки ум, а бъдещите ще разполага с необятните познания на Световното поле на съзнанието.

- Как екстрасенсите проникват в него?

- В Световното поле на съзнанието съществуват блокове от информация с различен характер, до която обаче стигат само определени хора. Наричат ги ясновидци, екстрасенси, лечители. Те винаги влизат в досег с тези структури и черпят от там данни.

- Как става това?

- Учените още не могат да обяснят. Такъв феномен беше и Ванга. Тя проникваше до информационните банки и получаваше знания, които предаваше на хората. Според нашата теория прераждане няма, но душа има и тя е торсионното поле на нашето физическо тяло. Като информационна матрица душата се отделя след смъртта, съхранила натрупания опит през земното битие на човека. Вероятно това се съхранява в Световното поле на съзнанието в някакво латентно състояние. Това е друга форма на съществуване.

- Ще изчезне ли човечеството?

- Каквото и да направим, няма да можем да осъществим собственото си спасение при непрекъснато влошаващите се условия на живот на земята. Те ще станат съвсем неблагоприятни между 2030 и 2100 г. Вероятно човешкият род ще се самоунищожи, но не и без външна намеса.

- Вярвате ли в Бог?

- Религиозен съм и мисля, че в християнството е истинската духовност. Бъдещето на човечеството ще се определя от симбиозата между науката и религията. Бог е мегаинформационна система, която като цяло е непознаваема за науката. В Библията е казано всичко. И то ще стане.


За автора:

Акад. Божидар Палюшев живее и работи в София и Англия. Завършил е теоретична физика в Букурещ, носител на почетното звание академик на Руската академия на науките, преподава в института за философски изследвания към БАН и чете лекции по физика на науката в Лондонския икономически университет.

Автор е на книгата “Физика на Бога”, излязла в шест части, преведена на много езици и спечелила златен медал на форума “Световни гении” в Токио. В нея той излага новата теория на торсионните полета, с която обяснява по научен път съществуването на Бога, същността на човешката душа и необятните възможности за борба с рака и други нелечими болести.

С помощта на енергия от чистия физически вакуум може да се произвежда топлина, а скоро ще бъде изобретена и нова световна информационна система, която ще смени Интернет, убеден е акад. Палюшев.
Активен
delfin
Гост
« Отговор #10 -: Февруари 18, 2010, 02:28:17 »

Българският торсионен генератор, има снимка и интервю

http://www.voininatangra.org/modules/xfsection/article.php?articleid=272
Активен
delfin
Гост
« Отговор #11 -: Февруари 18, 2010, 02:28:52 »

"СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГЕТИКА ЗА ХОРАТА НА 21 ВЕК"

автор: ЕМИЛ ПЕТРОВ МИНЕВ, доцент, д-р инж.

Книгата се издава в две части.

Това е Първа част -
http://slun4ice.hit.bg/Emil_Minev___Slun4evata_energetika.html
Активен
delfin
Гост
« Отговор #12 -: Февруари 18, 2010, 14:26:05 »

Теорията на физичния вакуум променя значително представата ни за света. Тази промяна засяга преди всичко един от главните проблеми на естествознанието: отношението материя - съзнание. Досега физиката изучаваше явленията, без да взема предвид влиянието на съзнанието върху процесите, протичащи в природата, считайки че човешкото съзнание играе второстепенна роля по отношение на материята... Но в последно време по страниците на печата и в телевизионни предавания все по-често се появяват съобщения, в които се представят удивителни прояви на въздействие на човешкото съзнание върху околния свят, които поставят науката в неудобно положение, поради невъзможността да ги обясни в рамките на съвременната научна парадигма.
Забележително постижение на новата теория е научното предвиждане за съществуването на света на фината материя и света на висшата реалност, имащи съществена роля в еволюцията на материята и човека.

Има достатъчно силно основание да се счита, че торсионните полета от теорията на физичния вакуум съответстват на различни нива от света на фината материя. Тези нива, отдавна описани в религиозните трактати и езотеричната литература, са тясно свързани със съзнанието на човека. От друга страна, съчетанието на индуктивните и дедуктивните методи за изучаване на реалността може да доведе до синтез на точната наука с религиозната мъдрост. Настъпва времето за синтез на науката и религията, при което науката, използваща знанията за физичния вакуум, протяга ръка на религията, ориентирайки се към създаване в бъдеще на метанаука, която да обедини науката, изкуството и религията.


От "Торсионните полета в теорията на физичния вакуум" на акад. Генадий Шипов
Активен
otsawa
**
Неактивен Неактивен

Публикации: 25

« Отговор #13 -: Февруари 18, 2010, 20:54:29 »

Благодаря на Делфин!
За мен тaзи теория обяснява израза:,,Всичко влиае на всичко,което е едно многоизмерно цяло и никое
събитие не е отделено от цялото,,Обяснява толко много други неща!......Благодаря!
« Последна редакция: Февруари 19, 2010, 12:54:04 от otsawa » Активен
delfin
Гост
« Отговор #14 -: Февруари 24, 2010, 11:16:46 »

"Коперникий" е 112-и елемент в Менделеевата таблица

и той е наречен в чест на Николай Коперник, обявиха от Международният съюз за чиста и приложна химия, предаде БГНЕС. Новото наименование на известния и под името "унунбий" елемент бе предложено от физици от немския Център за изследване на тежки йони в град Дармщат през юли 2009 г. Той е най-тежкият от официално признатите елементи. Елементът "коперникий" за първи път е синтезиран през 1996 г. чрез ускорителя на тежки йони, намиращ се в центъра в Дармщат."


От в-к "Сега"
Активен
Страници:  [1] 2   Нагоре
Отиди на:  


Подобни теми:
Заглавие Започната от Отговори Прегледи Последна
публикация
Теория на струните
Космогенезис
izida 7 3991 Последна<br />публикация Февруари 28, 2010, 04:43:36
от Еруин
Торзионни полета
Езотерика
Аэ съм 4 1432 Последна<br />публикация Септември 21, 2010, 14:40:00
от psyhea
Енергийни полета.
Необичайни преживявания
Ignatov 11 1601 Последна<br />публикация Май 18, 2011, 12:32:16
от Reyas
Теория за огледалата и приемането « 1 2 »
Духовни връзки и взаимоотношения
Уж-Ум 29 2381 Последна<br />публикация Октомври 21, 2011, 21:45:13
от извън Вехонт
„Три очерка по теория на сексуалността“ - ФРОЙД
Книги
viosta 0 911 Последна<br />публикация Февруари 09, 2013, 18:33:51
от viosta

Бог е Любов и е в мен, аз съм Любовта и с Бога в едно цяло с вярата и упованието в Бога аз съм неговото най-достойно проявление, за което той ме обича и облича в ризница от Любов, която да ме пази и закриля от всякакви зли сили и вмешателства в живота ми и в мен самия! Амин
Паник атака | Планински кристал - Кварц  © Copyright